Elektroniczna komunikacja z sądem administracyjnym

Ułatwiono życie osobom wnoszącym pisma procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zezwalając na przesyłanie ich w formie elektronicznej, lecz nie na adres e-mail, tylko na specjalną skrzynkę podawczą sądu (a skargę – na skrzynkę organu, który wydał zaskarżaną decyzję), poprzez portal ePUAP (więcej informacji o ePUAP na tej stronie). Ten sposób komunikacji został wymuszony przez formę podpisania pism – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym, którego nie dałoby się spełnić mailowo.

Wybór sposobu odbioru korespondencji z sądu pozostawiono stronom; tradycjonaliści będą mogli nadal otrzymywać wszystko „na papierze”. Zasada jest taka, że jeśli strona wniesie pismo w formie elektronicznej – sąd w tej samej formie będzie jej przesyłał korespondencję. Jeżeli natomiast pismo zostało wniesione w formie tradycyjnej, ale strona chce otrzymywać wszystko elektronicznie, może złożyć wniosek do sądu o takie doręczenie, wskazując oczywiście swój adres e-mail (i na odwrót – w formie elektronicznej można złożyć wniosek o powrót do korespondencji tradycyjnej). Adres e-mail posłuży jedynie do przesłania informacji o czekającej korespondencji, która będzie dostępna na stronie sądu.

W tym trybie datą doręczenia pisma będzie data podpisania potwierdzenia odbioru przez stronę w formie elektronicznej. Podobnie jak przy odbiorze korespondencji z poczty, w przypadku jej nie odebrania, po 7 dniach otrzymamy zawiadomienie powtórne, natomiast po 14 dniach nieodebrana korespondencja będzie uważana za doręczoną.

Oczywiście w postępowaniu elektronicznym nie dołącza się odpisów pisma. Jednakże strona wnosząca je, pokrywa koszt sporządzenia przez sąd odpisu dla drugiej strony, która do odbioru korespondencji nie posługuje się środkami komunikacji elektronicznej.

Dostęp online do akt sprawy

Ponadto, w postępowaniu sądowo-administracyjnym umożliwiono stronom przeglądanie akt sprawy online, po weryfikacji przez profil zaufany lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo osobistym.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli tutaj: https://www.nsa.gov.pl/elektroniczna.php

Dodaj komentarz