Wyszukiwarka KRS – jak sprawdzić dane firmy?

Przedsiębiorcy – w zależności od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność – są wpisani do jednego z dwóch rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną albo Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jeśli jest to spółka osobowa lub kapitałowa. Oba rejestry funkcjonują na rządowych stronach, a wydruki z nich można pobrać bezpłatnie.

Spółki osobowe to:
– spółki jawne,
– spółki partnerskie,
– spółki komandytowe,
– spółki komandytowo-akcyjne,

natomiast spółkami kapitałowymi są:
– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– proste spółki akcyjne (które będzie można zakładać prawdopodobnie od 1.07.2021 r.),
– spółki akcyjne.

Spółki osobowe i kapitałowe to inaczej spółki handlowe lub spółki prawa handlowego.

!!! Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka (tutaj link), w której możemy po numerze KRS, NIP, REGON, nazwie lub adresie wyszukać spółki handlowe wpisane do KRS.

Jakie dane przedsiębiorcy znajdziemy w KRS?

Po wpisaniu konkretnych danych, w wyszukiwarce pojawiają nam się podstawowe informacje o spółce oraz możliwość pobrania wydruku informacji pełnych oraz wydruku informacji aktualnych.

Zazwyczaj będzie nas interesował wydruk informacji aktualnych (do weryfikacji kontrahenta, przedłożenia do sądu czy załączenia do umowy). Znajdziemy w nim kompletne, aktualne dane, które zgłosiła spółka lub – w niektórych przypadkach – inne podmioty.

Z aktualnego wydruku (który jest odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS) dowiemy się: jak długo podmiot jest zarejestrowany w KRS i kiedy ostatni raz dokonywał aktualizacji wpisu, zweryfikujemy jego podstawowe dane oraz adres, sprawdzimy czy prowadzi oddziały, poznamy informacje o umowie/statucie spółki i jej zmianach, czas na jaki spółka została utworzona, czy publikuje informacje w innym piśmie niż MSiG, sprawdzimy informacje o uprawnieniach wspólnika/akcjonariusza, o udziałach, sposób powstania spółki, poznamy dane wspólników/ jedynego akcjonariusza S.A., wysokość kapitału zakładowego, informacje o aportach, jeśli były wnoszone, informacje o emisji akcji i obligacji, sposób reprezentacji i osoby reprezentujące spółkę, organ nadzoru – jeśli został wyznaczony, przedmiot działalności spółki, wzmianki o złożonych dokumentach, informacje czy spółka: wchodzi w skład grupy kapitałowej, czy jest organizacją pożytku publicznego, jaki przyjęła rok obrotowy, czy ma jakieś zaległości lub wierzytelności wpisane do rejestru, czy ma powołanego kuratora i czy jest prowadzone w stosunku do niej jakiekolwiek postępowanie mające za cel jej likwidację.

Odpis pełny jest znacznie dłuższy, gdyż zawiera informacje zawarte w odpisie aktualnym oraz wcześniejsze, nieaktualne już dane.

Kiedy warto skorzystać z wyszukiwarki KRS?

1). sprawdzając informacje o spółkach handlowych przed nawiązaniem współpracy czy przed zakupem towaru, żeby uniknąć ryzyka biznesowego związanego z nierzetelnym partnerem czy sprzedawcą oraz żeby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania drugiej strony. A przy okazji dobrze poznać wysokość kapitału zakładowego, jeśli mamy współpracować ze spółką kapitałową, czyli maksymalną kwotę jej odpowiedzialności za zobowiązania, sprawdzić czy spółka składa sprawozdania finansowe i czy nie jest w trakcie likwidacji, czy nie ma wyznaczonego kuratora, itp.,

2). żeby potwierdzić dane kontrahenta podane przez niego przy nawiązaniu współpracy, szczególnie sposób reprezentacji, żeby wiedzieć kto może skutecznie podpisać umowę,

3). kiedy potrzebujemy wydruku swojego lub kontrahenta np. w związku z dochodzeniem roszczeń przed sądem – po wyświetleniu wpisu można pobrać i wydrukować dokument PDF, który jest honorowany przez sądy. Można go zatem dołączyć do pozwu na potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, adresu przedsiębiorcy, zasad reprezentacji i jego innych danych.

Plusy wyszukiwarki KRS:

– usługa jest świadczona za darmo, w sposób ciągły, ogólnodostępna;
– łatwość ustalenia istnienia i danych przedsiębiorcy, zarówno dla konsumenta, który chce coś zamówić od firmy, jak i dla przedsiębiorcy, który chce sprawdzić kontrahenta,
– wydruk jest oficjalnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS.

Tutaj możecie dowiedzieć się więcej o wyszukiwarce CEIDG.

  • Post category:Rejestry
  • Post comments:0 Komentarzy
  • Reading time:5 mins read

Dodaj komentarz