Od 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (ogłoszona w Dz.U. z 2014 r. pod pozycją 1662).

Ustawa wprowadziła zmiany w 31 ustawach, m.in.:
1. w kodeksie pracy – w zakresie wstępnych i okresowych badań lekarskich (zmiany te wchodzą w życie od 1 kwietnia 2015 r.);

2. w ustawie o izbach gospodarczych, w której to dodano zapis, że Krajowa Izba Gospodarcza poprzez Polską Izbę Handlu Zagranicznego może wystawiać uniwersalne świadectwa pochodzenia towaru;

3. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniono niektóre zapisy dotyczące wartości pieniężnej świadczeń w naturze. Rozbudowano również art.11 tej ustawy o regulacje dotyczące wykorzystania samochodów służbowych. Ponieważ jest to często spotykana sytuacja, przypomnę, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalono w wysokości:
– 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
–  400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
Określono również, że w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej. Jeśli natomiast to świadczenie jest częściowo odpłatne, wartość ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą określoną powyżej, a kwotą zapłaconą przez pracownika.
Wprowadzone przepisy spotkały się z krytyką na wielu stronach www. Część osób uważa, że wartość ta powinna być uzależniona nie od pojemności silnika tylko od wartości pojazdu. Ja uważam, że przede wszystkim dobrze się stało, że uregulowano tę kwestię, bo dotychczasowa praktyka urzędów określania tej wartości na podstawie cen za wypożyczenie samochodu powodowała dużo większe obciążenia. Myślę, że trudno znaleźć tu złoty środek. Jeśli chodzi o określenie wartości pojazdów, to również znaleźliby się tacy, którzy by ten sposób zanegowali. Znam osoby użytkujące samochody służbowe, które jeżdżą nimi prywatnie jedynie do pracy i po zakupy, a znam i takie, które zjeździły nimi całą Europę i kawałek Azji podczas urlopu. Może więc bardziej sprawiedliwa byłaby kilometrówka, choć z drugiej strony bardziej kłopotliwa…

W nowelizacji ustawy pojawiły się też przepisy dotyczące wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku płatności zaliczkowej, przy transakcjach, które należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej.

Katalog kwot wolnych od podatku rozrósł nam się o dalsze dwa zwolnienia:
– o wartość dowozu pracowników autobusem przez pracodawcę,
– o wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych. A zatem kolejne utrudnienie dla – jak by nie patrzeć – wolontariatu. Osoba, która chciałaby taką darmową poradę otrzymać i nie odprowadzić od niej podatku, jest obowiązana złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer decyzji, na podstawie której osoba ta pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

4. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono nowe przepisy dotyczące wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku płatności zaliczkowej, przy transakcjach które należy zaewidencjonować w kasie fiskalnej;

5. w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzono ogromną ilość zmian dotyczących administratora bezpieczeństwa informacji. Nowe przepisy będą dotyczyły ABIch najpóźniej od 1 lipca 2015 r. (w zależności od daty zgłoszenia ich do rejestru prowadzonego przez GIODO);

6. w ustawie o podpisie elektronicznym wprowadzono zmiany dotyczące zawierania umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych, której przedmiotem jest wydawanie kwalifikowanego certyfikatu;

7. w ustawie o ochronie roślin zmieniono niektóre przepisy dotyczące paszportu roślin oraz granicznej kontroli fitosanitarnej;

8. w ustawie o podatku akcyzowym dodano przepisy dotyczące wiążącej informacji akcyzowej (WIA) wydawanej przez dyrektora izby celnej. Jednocześnie postanowiono, że w postępowaniach o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej rodzaju wyrobu akcyzowego wszczętych wcześniej na podstawie ordynacji podatkowej, a nie zakończonych przed 1 stycznia 2015 r. wydane zostanie postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia;

9. w ustawie o kredycie konsumenckim – objęto przepisami tej ustawy umowy leasingu, w przypadku gdy odrębna umowa przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy, uzależniając go od żądania kredytodawcy.

Dodaj komentarz