Klasyfikację zawodów i specjalności znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (opublikowanym w Dz.U. z 2014 r., poz. 1145 w dniu 28 sierpnia 2014 r.).

Tekst tego rozporządzenia brzmi:

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie:
1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
2) szkolenia zawodowego;
3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;
4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik do rozporządzenia

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY

11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

111 Przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy

1111 Przedstawiciele władz publicznych

111101 Parlamentarzysta
111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)
111103 Przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek, starosta, radny)
111190 Pozostali przedstawiciele władz publicznych

1112 Wyżsi urzędnicy administracji rządowej

111201 Wyższy urzędnik państwowy
111202 Wyższy urzędnik placówki dyplomatycznej
111290 Pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej

1113 Wyżsi urzędnicy władz samorządowych

111301 Wyższy urzędnik samorządowy

1114 Zawodowi działacze organizacji członkowskich

111401 Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców
111402 Zawodowy działacz organizacji politycznej
111403 Zawodowy działacz organizacji pozarządowej
111404 Zawodowy działacz organizacji zawodowej
111405 Zawodowy działacz organizacji związkowej
111490 Pozostali zawodowi działacze organizacji członkowskich

112 Dyrektorzy generalni i zarządzający

1120 Dyrektorzy generalni i zarządzający

112001 Dyrektor do spraw administracyjnych
112002 Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
112003 Dyrektor do spraw energetyki
112004 Dyrektor do spraw informatyki / informacji
112005 Dyrektor do spraw personalnych
112006 Dyrektor finansowy
112007 Dyrektor generalny
112008 Dyrektor handlowy
112009 Dyrektor logistyki
112010 Dyrektor marketingu
112011 Dyrektor operacyjny
112012 Dyrektor produkcji
112013 Dyrektor rozwoju biznesu
112014 Dyrektor sprzedaży
112015 Dyrektor techniczny
112016 Dyrektor wykonawczy
112017 Prezes
112018 Rektor
112019 Syndyk
112020 Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
112090 Pozostali dyrektorzy generalni i zarządzający

12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu

121 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

1211 Kierownicy do spraw finansowych

121101 Główny księgowy
121102 Kierownik biura rachunkowego
121103 Kierownik działu finansowego
121190 Pozostali kierownicy do spraw finansowych

1212 Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

121201 Kierownik działu kadr i płac
121202 Kierownik działu szkoleń
121203 Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
121204 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
121290 Pozostali kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

1213 Kierownicy do spraw strategii i planowania

121301 Dyrektor departamentu
121302 Kierownik do spraw strategii i planowania
121303 Naczelnik / kierownik wydziału
121390 Pozostali kierownicy do spraw strategii i planowania

1219 Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

121901 Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
121902 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu
121903 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe
121904 Kierownik projektu
121990 Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani

122 Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju

1221 Kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

122101 Kierownik do spraw marketingu
122102 Kierownik do spraw sprzedaży
122103 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
122104 Kierownik do spraw marketingu internetowego
122105 Kierownik do spraw marketingu sieciowego (wielopoziomowego)
122106 Regionalny kierownik sprzedaży
122190 Pozostali kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży

1222 Kierownicy do spraw reklamy i public relations

122201 Kierownik agencji reklamowej
122202 Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
122290 Pozostali kierownicy do spraw reklamy i public relations

1223 Kierownicy do spraw badań i rozwoju

122301 Kierownik do spraw rozwoju produktu
122302 Kierownik działu badawczo-rozwojowego
122390 Pozostali kierownicy do spraw badań i rozwoju

13 Kierownicy do spraw produkcji i usług

131 Kierownicy produkcji w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

1311 Kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

131101 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym
131102 Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem
131103 Kierownik w gospodarce leśnej
131104 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym
131105 Kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym
131190 Pozostali kierownicy produkcji w rolnictwie i leśnictwie

1312 Kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

131201 Kierownik produkcji w zakładach akwakultury
131202 Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
131290 Pozostali kierownicy produkcji w zakładach akwakultury i rybołówstwie

132 Kierownicy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji

1321 Kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

132102 Kierownik do spraw kontroli jakości
132103 Kierownik produkcji w przemyśle
132104 Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
132105 Kierownik utrzymania ruchu
132190 Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysłowej

1322 Kierownicy w górnictwie

132201 Kierownik działu ruchu zakładu górniczego lub zakładu
132202 Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
132204 Kierownik ruchu zakładu górniczego lub zakładu
132290 Pozostali kierownicy w górnictwie

1323 Kierownicy do spraw budownictwa

132301 Kierownik budowy
132302 Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
132390 Pozostali kierownicy do spraw budownictwa

1324 Kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

132401 Kierownik działu logistyki
132402 Kierownik działu transportu
132403 Kierownik działu zakupów
132404 Kierownik magazynu
132405 Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
132406 Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
132407 Zawiadowca stacji
132408 Kierownik punktu skupu
132490 Pozostali kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych

133 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

1330 Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

133001 Kierownik działu informatyki
133002 Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym
133003 Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
133004 Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
133005 Kierownik rozwoju technologii informatycznych
133006 Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych
133007 Kierownik sieci informatycznych
133090 Pozostali kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

134 Kierownicy / Dyrektorzy w instytucjach usług wyspecjalizowanych

1341 Kierownicy w instytucjach opieki nad dziećmi

134101 Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
134102 Kierownik przedszkola
134104 Kierownik żłobka / klubu dziecięcego
134105 Kierownik placówki wsparcia dziennego
134106 Dyrektor ośrodka adopcyjnego
134107 Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
134190 Pozostali kierownicy / dyrektorzy w instytucjach opieki nad dziećmi

1342 Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

134201 Kierownik hospicjum
134202 Kierownik komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego
134204 Kierownik podmiotu leczniczego
134205 Pielęgniarka oddziałowa
134206 Położna oddziałowa
134207 Lekarz ordynator oddziału
134290 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej

1343 Kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

134301 Kierownik domu spokojnej starości
134390 Pozostali kierownicy w instytucjach opieki nad osobami starszymi

1344 Kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

134402 Kierownik domu pomocy społecznej
134403 Kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej
134404 Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
134490 Pozostali kierownicy w instytucjach pomocy społecznej

1345 Kierownicy w instytucjach edukacyjnych

134501 Dyrektor szkoły
134502 Dziekan
134503 Kierownik warsztatów szkolnych
134590 Pozostali kierownicy w instytucjach edukacyjnych

1346 Kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

134601 Kierownik agencji doradztwa finansowego
134602 Kierownik agencji ubezpieczeniowej
134603 Kierownik działu operacji finansowych
134605 Kierownik placówki bankowej
134690 Pozostali kierownicy instytucji finansowych i ubezpieczeniowych

1349 Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

134901 Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego
134902 Dyrektor zakładu dla nieletnich
134903 Kierownik agencji ochrony mienia i osób
134904 Kierownik firmy audytorskiej
134905 Kierownik kancelarii prawnej
134906 Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
134907 Kierownik archiwum
134908 Kierownik biblioteki
134909 Kierownik galerii sztuki
134910 Kierownik muzeum
134911 Komendant policji (powiatowy, miejski, rejonowy, komisariatu)
134912 Komendant straży gminnej / miejskiej
134913 Komendant powiatowy / miejski państwowej straży pożarnej
134914 Kierownik rewiru / posterunku policji
134990 Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani

14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

141 Kierownicy w gastronomii i hotelarstwie

1411 Kierownicy w hotelarstwie

141101 Kierownik działu w hotelu
141102 Kierownik hostelu / motelu
141103 Kierownik hotelu
141104 Kierownik pensjonatu
141190 Pozostali kierownicy w hotelarstwie

1412 Kierownicy w gastronomii

141201 Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
141202 Kierownik lokalu gastronomicznego
141203 Kierownik do spraw kateringu
141290 Pozostali kierownicy w gastronomii

142 Kierownicy do spraw handlu detalicznego i hurtowego

1420 Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

142001 Kierownik działu w handlu detalicznym
142002 Kierownik działu w handlu hurtowym
142003 Kierownik hurtowni
142004 Kierownik sklepu / supermarketu
142005 Kierownik apteki
142090 Pozostali kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym

143 Kierownicy do spraw innych typów usług

1431 Kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

143101 Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
143105 Kierownik domu kultury
143107 Kierownik kasyna
143108 Kierownik kina
143109 Kierownik klubu fitness
143110 Kierownik klubu sportowego
143112 Kierownik parku rozrywki / cyrku
143114 Kierownik siłowni
143115 Kierownik szkółki jeździeckiej
143116 Kierownik teatru
143117 Kierownik szkoły tańca
143190 Pozostali kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki

1439 Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

143901 Kierownik biura podroży
143902 Kierownik biura tłumaczeń
143903 Kierownik centrum handlowego
143904 Kierownik centrum konferencyjnego
143905 Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)
143906 Kierownik do spraw windykacji
143907 Kierownik firmy sprzątającej
143908 Kierownik kempingu
143909 Kierownik / właściciel zakładu usługowego
143910 Kierownik / właściciel stacji paliw
143911 Kierownik / właściciel szkoły jazdy
143990 Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani

2 SPECJALIŚCI

21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

211 Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi

2111 Fizycy i astronomowie

211101 Astrofizyk
211102 Astronom
211103 Fizyk
211104 Fizyk medyczny
211190 Pozostali fizycy i astronomowie

2112 Meteorolodzy

211201 Hydrometeorolog
211202 Meteorolog
211203 Synoptyk
211204 Klimatolog
211290 Pozostali meteorolodzy

2113 Chemicy

211301 Chemik
211302 Chemik – technologia chemiczna
211303 Agrochemik
211304 Perfumiarz
211390 Pozostali chemicy

2114 Specjaliści nauk o Ziemi

211401 Geofizyk
211402 Geograf
211403 Geolog
211404 Hydrograf morski
211405 Hydrolog
211406 Oceanolog
211490 Pozostali specjaliści nauk o Ziemi

212 Matematycy, aktuariusze i statystycy

2120 Matematycy, aktuariusze i statystycy

212001 Aktuariusz
212002 Matematyk
212003 Demograf
212004 Statystyk
212090 Pozostali matematycy, aktuariusze i statystycy

213 Specjaliści nauk biologicznych i dziedzin pokrewnych

2131 Biolodzy i pokrewni

213102 Biochemik
213103 Biofizyk
213104 Bioinżynier
213105 Biolog
213106 Biotechnolog
213107 Genetyk
213108 Mikrobiolog
213109 Bioinformatyk
213190 Pozostali biolodzy i pokrewni

2132 Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

213201 Doradca rolniczy
213202 Gleboznawca
213203 Inżynier leśnictwa
213204 Inżynier ogrodnictwa
213205 Inżynier rolnictwa
213206 Inżynier rybactwa
213207 Inżynier zootechniki
213208 Klasyfikator gruntów
213209 Rzeczoznawca rolniczy
213290 Pozostali specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni

2133 Specjaliści do spraw ochrony środowiska

213301 Audytor środowiskowy
213302 Ekolog
213303 Specjalista ochrony środowiska
213390 Pozostali specjaliści do spraw ochrony środowiska

214 Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii)

2141 Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214101 Inżynier normowania pracy
214102 Inżynier organizacji i planowania produkcji
214103 Inżynier utrzymania ruchu
214104 Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
214105 Konsultant komitetu technicznego
214107 Normalizator
214108 Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
214109 Specjalista kontroli jakości
214110 Towaroznawca
214111 Główny technolog
214190 Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

2142 Inżynierowie budownictwa

214201 Inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne
214202 Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
214203 Inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe
214204 Inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe
214205 Inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214206 Inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów
214207 Inżynier budowy dróg
214208 Inżynier budowy mostów
214209 Inżynier geotechnik
214210 Rzeczoznawca budowlany
214290 Pozostali inżynierowie budownictwa

2143 Inżynierowie inżynierii środowiska

214301 Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214302 Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
214303 Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
214304 Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
214305 Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
214306 Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
214307 Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
214390 Pozostali inżynierowie inżynierii środowiska

2144 Inżynierowie mechanicy

214401 Inżynier mechanik – cieplno-mechaniczne urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
214402 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia do obróbki metali
214403 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia energetyczne
214404 Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe
214405 Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna
214406 Inżynier mechanik – środki transportu
214407 Inżynier mechanik – technologia mechaniczna
214408 Inżynier mechanik lotniczy
214409 Inżynier mechanizacji rolnictwa
214410 Inżynier spawalnik
214411 Konstruktor form wtryskowych
214412 Inżynier budownictwa okrętowego
214490 Pozostali inżynierowie mechanicy

2145 Inżynierowie chemicy i pokrewni

214501 Inżynier inżynierii chemicznej
214502 Inżynier technologii chemicznej
214503 Inżynier technologii żywności
214590 Pozostali inżynierowie chemicy i pokrewni

2146 Inżynierowie górnictwa i metalurgii

214601 Inżynier górnik – górnictwo otworowe
214602 Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe
214603 Inżynier górnik – górnictwo podziemne
214604 Inżynier górnik – wiertnictwo
214605 Inżynier hutnik
214607 Inżynier odlewnik
214608 Inżynier geofizyk – geofizyka górnicza
214609 Inżynier geolog – geologia górnicza i poszukiwawcza
214610 Inżynier geolog – hydrologia górnicza
214690 Pozostali inżynierowie górnictwa i metalurgii

2149 Inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

214901 Audytor energetyczny
214902 Inspektor dozoru technicznego
214903 Inżynier automatyki i robotyki
214904 Inżynier awionik
214905 Inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
214906 Inżynier energetyki
214907 Inżynier gospodarki przestrzennej
214908 Inżynier kliniczny
214909 Inżynier poligrafii
214910 Inżynier pożarnictwa
214911 Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
214912 Inżynier technologii betonów
214913 Inżynier technologii ceramiki
214914 Inżynier technologii drewna
214915 Inżynier technologii przetwórstwa skóry
214916 Inżynier technologii szkła
214917 Inżynier transportu drogowego
214918 Inżynier transportu kolejowego
214919 Inżynier włókiennik
214920 Kontroler kolejowy
214921 Legalizator
214922 Metrolog
214923 Nanotechnolog (inżynier nanostruktur)
214924 Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
214925 Specjalista do spraw pakowania i opakowań
214926 Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
214927 Inżynier akustyk
214929 Inżynier procesu malowania
214930 Rzeczoznawca samochodowy
214931 Technolog – programista obrabiarek
214932 Inżynier inżynierii materiałowej
214933 Zarządca energią
214990 Pozostali inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani

215 Inżynierowie elektrotechnologii

2151 Inżynierowie elektrycy

215101 Inżynier elektroenergetyk
215102 Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
215103 Inżynier elektryk
215104 Inżynier elektryk automatyk
215105 Inżynier techniki świetlnej
215106 Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
215190 Pozostali inżynierowie elektrycy

2152 Inżynierowie elektronicy

215201 Inżynier elektronik
215202 Inżynier mechatronik
215203 Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
215204 Optoelektronik
215290 Pozostali inżynierowie elektronicy

2153 Inżynierowie telekomunikacji

215301 Inżynier telekomunikacji
215302 Technolog inżynierii telekomunikacyjnej
215303 Inżynier teleinformatyk
215390 Pozostali inżynierowie telekomunikacji

216 Architekci, geodeci i projektanci

2161 Architekci

216101 Architekt
216102 Architekt wnętrz
216190 Pozostali architekci

2162 Architekci krajobrazu

216201 Architekt krajobrazu
216202 Architekt zieleni wewnątrz budynków
216290 Pozostali architekci krajobrazu

2163 Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

216301 Projektant biżuterii
216302 Kostiumograf
216303 Projektant mody
216304 Projektant wzornictwa przemysłowego
216305 Projektant ekspozycji towarów i usług (visual merchandiser)
216390 Pozostali projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży

2164 Urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

216401 Inżynier ruchu drogowego
216402 Inżynier ruchu kolejowego
216403 Urbanista
216490 Pozostali urbaniści i inżynierowie ruchu drogowego

2165 Kartografowie i geodeci

216501 Inżynier geodeta – fotogrametria i teledetekcja
216502 Inżynier geodeta – geodezja górnicza
216503 Inżynier geodeta – geodezja inżynieryjno-przemysłowa
216504 Inżynier geodeta – geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych
216505 Inżynier geodeta – geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne
216506 Inżynier geodeta – geomatyka
216507 Inżynier geodeta – kataster i gospodarka nieruchomościami
216508 Kartograf
216590 Pozostali kartografowie i geodeci

2166 Projektanci grafiki i multimediów

216601 Grafik komputerowy DTP
216602 Grafik komputerowy multimediów
216603 Ilustrator
216604 Projektant grafiki
216605 Projektant grafiki stron internetowych
216606 Specjalista do spraw animacji multimedialnej
216690 Pozostali projektanci grafiki i multimediów

22 Specjaliści do spraw zdrowia

221 Lekarze

2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

221101 Lekarz
221102 Lekarz ze specjalizacją I stopnia

2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

221201 Lekarz – specjalista alergologii
221202 Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
221203 Lekarz – specjalista angiologii
221204 Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii
221205 Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
221206 Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej
221207 Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej
221208 Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej
221209 Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej
221210 Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej
221211 Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej
221212 Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
221213 Lekarz – specjalista chorób płuc
221214 Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych
221215 Lekarz – specjalista chorób zakaźnych
221216 Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii
221217 Lekarz – specjalista diabetologii
221218 Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
221219 Lekarz – specjalista endokrynologii
221220 Lekarz – specjalista epidemiologii
221221 Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
221222 Lekarz – specjalista gastroenterologii
221223 Lekarz – specjalista genetyki klinicznej
221224 Lekarz – specjalista geriatrii
221225 Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej
221226 Lekarz – specjalista hematologii
221227 Lekarz – specjalista hipertensjologii
221228 Lekarz – specjalista immunologii klinicznej
221229 Lekarz – specjalista kardiochirurgii
221230 Lekarz – specjalista kardiologii
221231 Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
221232 Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
221233 Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
221234 Lekarz – specjalista medycyny pracy
221235 Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
221236 Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej
221237 Lekarz – specjalista medycyny sądowej
221238 Lekarz – specjalista medycyny sportowej
221239 Lekarz – specjalista medycyny transportu
221240 Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej
221241 Lekarz – specjalista nefrologii
221242 Lekarz – specjalista neonatologii
221243 Lekarz – specjalista neurochirurgii
221244 Lekarz – specjalista neurologii
221245 Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej
221246 Lekarz – specjalista neuropatologii
221247 Lekarz – specjalista okulistyki
221248 Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
221249 Lekarz – specjalista onkologii klinicznej
221250 Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
221251 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii
221252 Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
221253 Lekarz – specjalista patomorfologii
221254 Lekarz – specjalista pediatrii
221255 Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
221256 Lekarz – specjalista psychiatrii
221257 Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
221258 Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
221259 Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej
221260 Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej
221261 Lekarz – specjalista reumatologii
221262 Lekarz – specjalista seksuologii
221263 Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej
221264 Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej
221265 Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej
221266 Lekarz – specjalista urologii
221267 Lekarz – specjalista urologii dziecięcej
221268 Lekarz – specjalista zdrowia publicznego
221269 Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci
221270 Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
221271 Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
221272 Lekarz – specjalista gastroenterologii dziecięcej
221273 Lekarz – specjalista intensywnej terapii
221274 Lekarz – specjalista medycyny lotniczej
221275 Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
221276 Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej
221277 Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej
221278 Lekarz – specjalista perinatologii
221290 Pozostali lekarze specjaliści

222 Pielęgniarki

2221 Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

222101 Pielęgniarka

2222 Pielęgniarki z tytułem specjalisty

222201 Pielęgniarka – specjalista organizacji i zarządzania
222202 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
222203 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
222204 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
222205 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
222206 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
222207 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
222208 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
222209 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
222210 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
222211 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
222212 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
222213 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
222215 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
222216 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
222217 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
222218 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
222219 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
222220 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
222222 Pielęgniarka – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
222290 Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty

223 Położne

2231 Położne bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

223101 Położna

2232 Położne z tytułem specjalisty

223201 Położna – specjalista organizacji i zarządzania
223202 Położna – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
223203 Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
223204 Położna – specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
223205 Położna – specjalista pielęgniarstwa położniczego
223206 Położna – specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223207 Położna – specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
223290 Pozostałe położne z tytułem specjalisty

224 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

2240 Specjaliści do spraw ratownictwa medycznego

224001 Specjalista do spraw ratownictwa medycznego

225 Lekarze weterynarii

2251 Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

225101 Lekarz weterynarii

2252 Lekarze weterynarii specjaliści

225201 Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej
225202 Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
225203 Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni
225204 Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych
225205 Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy
225206 Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów
225207 Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb
225208 Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej
225209 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych
225210 Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
225211 Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej
225212 Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
225213 Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
225214 Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej
225215 Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt
225216 Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
225217 Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej
225290 Pozostali lekarze weterynarii specjaliści

226 Lekarze dentyści

2261 Lekarze dentyści bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia

226101 Lekarz dentysta
226102 Lekarz dentysta ze specjalizacją I stopnia

2262 Lekarze dentyści specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)

226201 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii stomatologicznej
226202 Lekarz dentysta – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
226203 Lekarz dentysta – specjalista epidemiologii
226204 Lekarz dentysta – specjalista ortodoncji
226205 Lekarz dentysta – specjalista periodontologii
226206 Lekarz dentysta – specjalista protetyki stomatologicznej
226207 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii dziecięcej
226208 Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
226209 Lekarz dentysta – specjalista zdrowia publicznego
226290 Pozostali lekarze dentyści specjaliści

227 Diagności laboratoryjni

2271 Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

227101 Diagnosta laboratoryjny

2272 Diagności laboratoryjni specjaliści

227201 Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej
227202 Diagnosta laboratoryjny – specjalista epidemiologii
227203 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
227204 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki sądowej
227205 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
227206 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej hematologii medycznej
227207 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
227208 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
227209 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej
227210 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
227211 Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologii medycznej
227212 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego
227213 Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego
227214 Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii sądowej
227290 Pozostali diagności laboratoryjni specjaliści

228 Farmaceuci

2281 Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

228101 Farmaceuta

2282 Farmaceuci specjaliści

228201 Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
228202 Farmaceuta – specjalista bromatologii
228203 Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
228204 Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
228205 Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
228206 Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
228207 Farmaceuta – specjalista farmakologii
228208 Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
228209 Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
228210 Farmaceuta – specjalista toksykologii
228211 Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
228212 Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
228290 Pozostali farmaceuci specjaliści

229 Inni specjaliści ochrony zdrowia

2291 Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

229101 Inspektor dozoru jądrowego
229102 Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
229103 Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
229104 Specjalista zdrowia publicznego
229105 Specjalista zdrowia środowiskowego
229106 Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
229190 Pozostali specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska

2292 Fizjoterapeuci

229201 Fizjoterapeuta
229202 Specjalista fizjoterapii

2293 Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

229301 Specjalista do spraw dietetyki
229302 Specjalista żywienia człowieka
229390 Pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia

2294 Audiofonolodzy i logopedzi

229401 Audiofonolog
229402 Logopeda
229403 Neurologopeda
229404 Surdologopeda
229490 Pozostali audiofonolodzy i logopedzi

2295 Optometryści

229501 Optometrysta

2299 Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

229901 Epidemiolog
229902 Koordynator badań klinicznych
229903 Kosmetolog
229904 Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym
229905 Psychoterapeuta
229906 Specjalista psychoterapii uzależnień
229907 Specjalista terapii uzależnień
229908 Toksykolog
229909 Psychoonkolog
229910 Psychotraumatolog
229911 Specjalista radiofarmacji
229912 Specjalista inżynierii medycznej
229913 Elektroradiolog
229990 Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani

23 Specjaliści nauczania i wychowania

231 Nauczyciele akademiccy

2310 Nauczyciele akademiccy

231001 Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
231002 Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
231003 Nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne
231004 Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
231005 Nauczyciel akademicki – nauki fizyczne
231006 Nauczyciel akademicki – nauki humanistyczne
231007 Nauczyciel akademicki – nauki leśne
231008 Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
231009 Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
231010 Nauczyciel akademicki – nauki o kulturze fizycznej
231011 Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
231012 Nauczyciel akademicki – nauki prawne
231013 Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
231014 Nauczyciel akademicki – nauki techniczne
231015 Nauczyciel akademicki – nauki teologiczne
231016 Nauczyciel akademicki – nauki weterynaryjne
231017 Nauczyciel akademicki – nauki wojskowe
231018 Nauczyciel akademicki – sztuki filmowe
231019 Nauczyciel akademicki – sztuki muzyczne
231020 Nauczyciel akademicki – sztuki plastyczne
231021 Nauczyciel akademicki – sztuki teatralne
231090 Pozostali nauczyciele akademiccy

232 Nauczyciele kształcenia zawodowego

2320 Nauczyciele kształcenia zawodowego

232001 Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
232002 Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232003 Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232004 Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232005 Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232006 Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232007 Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232090 Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

233 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

2330 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

233001 Nauczyciel biologii
233002 Nauczyciel chemii
233003 Nauczyciel etyki
233004 Nauczyciel fizyki i astronomii
233005 Nauczyciel geografii
233006 Nauczyciel historii
233007 Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej
233008 Nauczyciel języka obcego
233012 Nauczyciel języka polskiego
233015 Nauczyciel matematyki
233016 Nauczyciel muzyki
233017 Nauczyciel plastyki
233018 Nauczyciel przedsiębiorczości
233019 Nauczyciel przysposobienia obronnego
233020 Nauczyciel religii
233021 Nauczyciel techniki
233022 Nauczyciel wiedzy o kulturze
233023 Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
233024 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
233025 Nauczyciel wychowania fizycznego
233090 Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)

234 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

2341 Nauczyciele szkół podstawowych

234101 Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
234102 Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
234103 Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
234104 Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
234108 Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
234111 Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
234112 Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
234113 Nauczyciel nauczania początkowego
234114 Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
234115 Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
234116 Nauczyciel religii w szkole podstawowej
234117 Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
234118 Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
234190 Pozostali nauczyciele szkół podstawowych

2342 Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

234201 Nauczyciel przedszkola
234202 Wychowawca małego dziecka
234290 Pozostali specjaliści do spraw wychowania małego dziecka

235 Inni specjaliści nauczania i wychowania

2351 Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

235101 Andragog
235102 Ewaluator programów edukacji
235103 Metodyk edukacji na odległość
235104 Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
235105 Nauczyciel doradca metodyczny
235106 Nauczyciel instruktor
235109 Wizytator
235190 Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania

2352 Nauczyciele szkół specjalnych

235201 Nauczyciel niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagog)
235202 Nauczyciel niedostosowanych społecznie (pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta)
235203 Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog)
235204 Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
235205 Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
235290 Pozostali nauczyciele szkół specjalnych

2353 Lektorzy języków obcych

235301 Lektor języka obcego

2354 Nauczyciele muzyki w placówkach pozaszkolnych

235401 Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych

2355 Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

235501 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
235502 Instruktor tańca
235503 Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
235590 Pozostali nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych

2356 Instruktorzy technologii informatycznych

235601 Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
235690 Pozostali instruktorzy technologii informatycznych

2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

235901 Dydaktyk multimedialny
235902 Egzaminator on-line
235903 Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
235904 Nauczyciel bibliotekarz
235905 Nauczyciel konsultant
235906 Nauczyciel logopeda
235907 Nauczyciel nauczania na odległość
235908 Nauczyciel psycholog
235909 Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej
235910 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
235911 Pedagog animacji kulturalnej
235912 Pedagog szkolny
235913 Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
235914 Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych
i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
235915 Wykładowca na kursach (edukator, trener)
235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
235917 Korepetytor
235918 Nauczyciel domowy
235919 Pedagog specjalny
235920 Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
235921 Pedagog
235922 Pedagog mediów
235990 Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani

24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

241 Specjaliści do spraw finansowych

2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

241101 Biegły rewident
241102 Specjalista do spraw controllingu
241103 Specjalista do spraw rachunkowości
241104 Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
241105 Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
241106 Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
241107 Kontroler finansowy
241190 Pozostali specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości

2412 Doradcy finansowi i inwestycyjni

241201 Doradca emerytalny
241202 Doradca finansowy
241203 Doradca inwestycyjny
241204 Doradca podatkowy
241205 Doradca do spraw leasingu
241206 Specjalista do spraw tworzenia biznes planów
241290 Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni

2413 Analitycy finansowi

241301 Analityk giełdowy
241302 Analityk kredytowy
241303 Projektant pakietów usług finansowych
241304 Specjalista bankowości
241305 Specjalista do spraw factoringu
241306 Analityk finansowy
241307 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
241308 Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
241309 Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
241310 Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
241311 Analityk inwestycyjny
241390 Pozostali analitycy finansowi

242 Specjaliści do spraw administracji i zarządzania

2421 Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

242101 Administrator produkcji filmowej
242102 Koordynator projektów unijnych
242103 Makler nadzorujący
242104 Negocjator biznesowy
242105 Organizator transportu drogowego
242106 Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
242107 Specjalista do spraw konsultingu
242108 Specjalista do spraw logistyki
242109 Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser)
242110 Specjalista ochrony informacji niejawnych
242111 Administrator bezpieczeństwa informacji
242112 Analityk biznesowy
242113 Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
242190 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

2422 Specjaliści do spraw administracji i rozwoju

242201 Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
242202 Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
242203 Specjalista do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii
242204 Audytor
242205 Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
242206 Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
242207 Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego
242208 Inspektor farmaceutyczny
242209 Inspektor kontroli skarbowej
242210 Inspektor nadzoru bankowego
242211 Inspektor nadzoru budowlanego
242212 Inspektor ochrony danych osobowych
242213 Inspektor rybołówstwa morskiego
242214 Inspektor pracy
242215 Kontroler państwowy
242216 Rzecznik patentowy
242217 Specjalista administracji publicznej
242218 Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych
242219 Specjalista do spraw integracji europejskiej
242220 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
242221 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
242223 Specjalista do spraw planowania strategicznego
242224 Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
242225 Specjalista do spraw zamówień publicznych
242226 Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
242227 Specjalista zarządzania kryzysowego
242228 Specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży
242290 Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

2423 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

242301 Analityk pracy
242302 Doradca EURES
242303 Doradca personalny
242304 Doradca zawodowy
242305 Konsultant do spraw kariery
242306 Lider klubu pracy
242307 Specjalista do spraw kadr
242308 Specjalista do spraw kultury firmy
242309 Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
242310 Specjalista do spraw wynagrodzeń
242311 Specjalista do spraw zarządzania talentami
242312 Specjalista integracji międzykulturowej
242313 Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników
242390 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi

2424 Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

242401 Broker edukacyjny
242402 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
242403 Specjalista do spraw szkoleń
242490 Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr

243 Specjaliści do spraw sprzedaży, marketingu i public relations

2431 Specjaliści do spraw reklamy i marketingu

243101 Analityk trendów rynkowych (cool hunter)
243102 Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter)
243103 Menedżer produktu (product manager)
243104 Menedżer marki (brand manager)
243105 Specjalista analizy i rozwoju rynku
243106 Specjalista do spraw marketingu i handlu
243107 Specjalista do spraw reklamy
243108 Specjalista do spraw mediów interaktywnych
243109 Specjalista sprzedaży internetowej
243190 Pozostali specjaliści do spraw reklamy i marketingu

2432 Specjaliści do spraw public relations

243201 Specjalista etyki biznesu
243202 Lobbysta
243203 Specjalista do spraw public relations
243290 Pozostali specjaliści do spraw public relations

2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

243301 Inżynier sprzedaży
243302 Opiekun klienta
243303 Przedstawiciel medyczny
243304 Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
243305 Specjalista do spraw sprzedaży
243306 Specjalista zaopatrzenia medycznego
243307 Specjalista do spraw obsługi posprzedażowej
243390 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych)

2434 Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

243401 Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
243490 Pozostali specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych

244 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

2440 Specjaliści do spraw rynku nieruchomości

244001 Pośrednik w obrocie nieruchomościami
244002 Rzeczoznawca majątkowy
244003 Zarządca nieruchomości
244090 Pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości

25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych

251 Analitycy systemów komputerowych i programiści

2511 Analitycy systemów komputerowych

251101 Analityk systemów teleinformatycznych
251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
251103 Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
251190 Pozostali analitycy systemów komputerowych

2512 Specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
251202 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
251290 Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych

2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

251301 Architekt stron internetowych
251302 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
251303 Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych
251390 Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów

2514 Programiści aplikacji

251401 Programista aplikacji
251402 Programista aplikacji mobilnych
251490 Pozostali programiści aplikacji

2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

251901 Informatyk medyczny
251902 Specjalista zastosowań informatyki
251903 Tester oprogramowania komputerowego
251904 Tester systemów teleinformatycznych
251905 Specjalista systemów rozpoznawania mowy
251990 Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani

252 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych

2521 Projektanci i administratorzy baz danych

252101 Administrator baz danych
252102 Analityk baz danych
252103 Projektant baz danych
252190 Pozostali projektanci i administratorzy baz danych

2522 Administratorzy systemów komputerowych

252201 Administrator systemów komputerowych
252202 Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
252290 Pozostali administratorzy systemów komputerowych

2523 Specjaliści do spraw sieci komputerowych

252301 Analityk sieci komputerowych
252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych
252390 Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych

2529 Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej

niesklasyfikowani

252901 Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
252902 Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
252990 Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani

26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

261 Specjaliści z dziedziny prawa

2611 Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy

261101 Adwokat
261102 Prokurator
261103 Radca prawny

2612 Sędziowie

261201 Sędzia

2619 Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

261901 Asystent prawny
261902 Asystent prokuratora
261903 Asystent sędziego
261904 Komornik sądowy
261905 Notariusz
261906 Legislator
261907 Radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
261908 Referendarz sądowy
261909 Doradca do spraw odszkodowań
261910 Specjalista do spraw ochrony własności intelektualnej
261990 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani

262 Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy

2621 Archiwiści i muzealnicy

262101 Archiwista
262102 Muzealnik

2622 Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

262201 Analityk informacji i raportów medialnych
262202 Analityk ruchu na stronach internetowych
262203 Bibliotekoznawca
262204 Broker informacji (researcher)
262205 Menedżer zawartości serwisów internetowych
262206 Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
262207 Specjalista zarządzania informacją
262290 Pozostali bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją

263 Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych

2631 Ekonomiści

263101 Ekonometryk
263102 Ekonomista
263190 Pozostali ekonomiści

2632 Archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

263201 Archeolog
263202 Etnograf
263203 Kulturoznawca
263204 Socjolog
263205 Antropolog
263206 Kryminolog
263207 Religioznawca
263290 Pozostali archeolodzy, socjolodzy i specjaliści dziedzin pokrewnych

2633 Filozofowie, historycy i politolodzy

263301 Filozof
263302 Historyk
263303 Historyk sztuki
263304 Politolog
263305 Specjalista polityki społecznej
263306 Teolog
263390 Pozostali filozofowie, historycy i politolodzy

2634 Psycholodzy i pokrewni

263401 Psycholog
263402 Psycholog biznesu
263403 Psycholog kliniczny
263404 Psycholog organizacji
263405 Psycholog sportowy
263406 Psycholog wychowawczy
263407 Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
263409 Specjalista marketingu społecznego
263490 Pozostali psycholodzy i pokrewni

2635 Specjaliści do spraw społecznych

263501 Kurator sądowy
263502 Mediator
263503 Specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
263504 Specjalista pracy socjalnej
263505 Specjalista resocjalizacji
263506 Wychowawca w jednostkach penitencjarnych
263507 Mediator sądowy
263508 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
263509 Specjalista do spraw adopcji
263510 Specjalista komunikacji społecznej
263590 Pozostali specjaliści do spraw społecznych

2636 Duchowni i osoby konsekrowane

263601 Duchowny religii mojżeszowej
263602 Duchowny religii muzułmańskiej
263603 Duchowny wyznania prawosławnego
263604 Duchowny wyznania rzymskokatolickiego
263605 Duchowny wyznania ewangelickiego
263606 Zakonnik (bez święceń kapłańskich)
263690 Pozostali duchowni i osoby konsekrowane

264 Literaci, dziennikarze i filolodzy

2641 Literaci i inni autorzy tekstów

264101 Edytor materiałów źródłowych
264102 Pisarz
264103 Poeta
264104 Redaktor wydawniczy
264105 Scenarzysta
264190 Pozostali literaci i inni autorzy tekstów

2642 Dziennikarze

264201 Dziennikarz
264202 Fotoedytor
264203 Krytyk artystyczny
264204 Redaktor programowy
264205 Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy
264206 Krytyk kulinarny
264207 Redaktor serwisu internetowego
264290 Pozostali dziennikarze

2643 Filolodzy i tłumacze

264301 Filolog klasyczny
264302 Filolog języka nowożytnego
264303 Filolog polski
264304 Tłumacz
264310 Tłumacz języka migowego
264390 Pozostali filolodzy i tłumacze

265 Twórcy i artyści

2651 Artyści plastycy

265101 Artysta fotografik
265102 Artysta grafik
265103 Artysta malarz
265104 Artysta rzeźbiarz
265105 Konserwator dzieł sztuki
265106 Scenograf
265107 Konserwator zabytków architektury
265190 Pozostali artyści plastycy

2652 Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

265201 Instrumentalista
265202 Wokalista
265203 Dyrygent
265204 Kompozytor
265205 Reżyser dźwięku
265206 Muzykolog
265207 Piosenkarz
265290 Pozostali kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy

2653 Choreografowie i tancerze

265301 Choreograf
265302 Tancerz baletowy
265390 Pozostali choreografowie i tancerze

2654 Producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

265401 Asystent reżysera filmowego
265402 Operator obrazu
265403 Producent filmowy
265404 Producent teatralny
265405 Producent telewizyjny
265406 Realizator programu telewizyjnego / radiowego
265407 Reżyser filmowy
265408 Reżyser teatralny
265409 Reżyser telewizyjny / radiowy
265410 Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej / radiowej
265490 Pozostali producenci filmowi, reżyserzy i pokrewni

2655 Aktorzy

265501 Aktor
265502 Aktor lalkarz
265503 Mim
265590 Pozostali aktorzy

2656 Prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

265601 Komentator sportowy
265602 Konferansjer
265603 Lektor dialogów filmowych i radiowych
265604 Prezenter muzyczny (DJ / didżej)
265605 Prezenter telewizyjny
265606 Spiker radiowy
265690 Pozostali prezenterzy radiowi, telewizyjni i pokrewni

2659 Twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

265901 Twórca ludowy
265902 Bloger / vloger
265990 Pozostali twórcy i artyści gdzie indziej niesklasyfikowani

3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311 Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

311101 Laborant chemiczny
311102 Probierz
311103 Technik analityk S
311104 Technik geodeta S
311105 Technik geofizyk
311106 Technik geolog S
311107 Technik hydrolog
311108 Technik meteorolog
311109 Technik metrolog
311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112 Technicy budownictwa

311201 Kosztorysant budowlany
311202 Laborant budowlany
311203 Technik architekt
311204 Technik budownictwa S
311205 Technik budownictwa wodnego S
311206 Technik drogownictwa S
311207 Technik dróg i mostów kolejowych S
311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji S
311209 Technik urządzeń sanitarnych S
311210 Technik renowacji elementów architektury S
311211 Inspektor budowlany
311212 Inspektor budowy dróg
311213 Inspektor budowy mostów
311214 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
311215 Mostowniczy
311290 Pozostali technicy budownictwa

3113 Technicy elektrycy

311302 Technik elektroenergetyk transportu szynowego S
311303 Technik elektryk S
311304 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311305 Technik elektryk samochodowy
311306 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
311307 Technik energetyk S
311390 Pozostali technicy elektrycy

3114 Technicy elektronicy i pokrewni

311401 Diagnosta kolejowy
311402 Instalator systemów alarmowych
311403 Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
311404 Instalator systemów telewizji przemysłowej
311406 Projektant systemów alarmowych
311407 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S
311408 Technik elektronik S
311409 Technik elektroniki medycznej
311410 Technik mechatronik S
311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej S
311490 Pozostali technicy elektronicy i pokrewni

3115 Technicy mechanicy

311501 Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
311503 Kontroler stanu technicznego pojazdów
311504 Technik mechanik S
311505 Technik mechanik budowy środków transportu
311506 Technik mechanik eksploatacji środków transportu
311508 Technik mechanik maszyn i urządzeń
311509 Technik mechanik obróbki skrawaniem
311510 Technik mechanik precyzyjny
311511 Technik mechanik urządzeń przemysłowych
311512 Technik mechanizacji rolnictwa S
311513 Technik pojazdów samochodowych S
311514 Technik utrzymania ruchu
311590 Pozostali technicy mechanicy

3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni

311601 Technik papiernictwa S
311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311603 Technik technologii chemicznej S
311604 Technik technologii środków farmaceutycznych
311605 Technik technologii środków kosmetycznych
311606 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
311690 Pozostali technicy chemicy i pokrewni

3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

311701 Technik górnictwa odkrywkowego S
311702 Technik górnictwa otworowego S
311703 Technik górnictwa podziemnego S
311704 Technik hutnik S
311705 Technik odlewnik S
311706 Technik przeróbki kopalin stałych S
311707 Technik wiertnik S
311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118 Kreślarze

311801 Rysownik geodezyjny
311802 Rysownik kartograficzny
311803 Operator CAD
311890 Pozostali kreślarze

3119 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

311901 Cechowniczy
311902 Kontroler jakości połączeń spawanych
311903 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
311904 Operator badań defektoskopowych
311905 Operator reaktora
311906 Pracownik obsługi bankomatów
311907 Serwisant urządzeń medycznych
311908 Technik akustyk
311909 Technik automatyk
311910 Technik budownictwa okrętowego S
311911 Technik cyfrowych procesów graficznych S
311912 Technik garbarz S
311913 Technik gazownictwa S
311914 Technik instrumentów muzycznych
311915 Technik normowania pracy
311916 Technik obuwnik S
311917 Technik organizacji produkcji
311918 Technik poligraf
311919 Technik pożarnictwa S
311920 Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
311921 Technik technologii ceramicznej S
311922 Technik technologii drewna S
311923 Technik technologii materiałów budowlanych
311924 Technik technologii odzieży S
311925 Technik technologii szkła S
311926 Technik technologii wyrobów skórzanych S
311927 Technik transportu drogowego S
311928 Technik transportu kolejowego S
311929 Technik chłodnictwa i klimatyzacji S
311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej S
311931 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych S
311932 Technik włókiennik S
311933 Stroiciel fortepianów i pianin S
311934 Technik budowy fortepianów i pianin S
311935 Technik procesów drukowania S
311936 Technik procesów introligatorskich S
311937 Kontroler jakości wyrobów przemysłowych
311939 Technik konserwator urządzeń dźwigowych
311940 Technik urządzeń dźwigowych S
311990 Pozostali technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani

312 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby dozoru ruchu w górnictwie

3121 Osoby dozoru ruchu w górnictwie

312101 Osoby dozoru ruchu w górnictwie odkrywkowym
312102 Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
312103 Osoby dozoru ruchu w górnictwie podziemnym
312190 Pozostałe osoby dozoru ruchu w górnictwie

3122 Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

312201 Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
312202 Mistrz produkcji w przemyśle drzewnym
312203 Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
312204 Mistrz produkcji w przemyśle elektronicznym
312205 Mistrz produkcji w przemyśle farmaceutycznym
312206 Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
312207 Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
312208 Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
312209 Mistrz produkcji w przemyśle włókienniczym
312210 Mistrz produkcji w poligrafii
312290 Pozostali mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

3123 Mistrzowie produkcji w budownictwie

312301 Mistrz produkcji w budownictwie drogowym
312302 Mistrz produkcji w budownictwie kolejowym
312303 Mistrz produkcji w budownictwie mostowym
312304 Mistrz produkcji w budownictwie ogólnym
312305 Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
312306 Mistrz produkcji w budownictwie wodnym
312390 Pozostali mistrzowie produkcji w budownictwie

313 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych

3131 Operatorzy urządzeń energetycznych

313101 Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
313102 Elektroenergetyk elektrowni wodnych
313103 Elektroenergetyk nastawni
313104 Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
313105 Maszynista agregatów prądotwórczych
313106 Maszynista turbozespołu parowego
313107 Maszynista turbozespołu wodnego
313108 Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
313109 Maszynista urządzeń pomocniczych elektrowni
313110 Obchodowy bloku
313190 Pozostali operatorzy urządzeń energetycznych

3132 Operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

313201 Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych
313202 Maszynista chłodni
313203 Maszynista sprężarek
313204 Maszynista wentylatorów w kopalni
313205 Operator (maszynista) stacji pomp
313206 Operator spalarni odpadów komunalnych
313207 Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
313208 Operator urządzeń oczyszczania ścieków
313209 Operator urządzeń uzdatniania i demineralizacji wody
313210 Pracownik oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
313290 Pozostali operatorzy urządzeń do spalania odpadów, uzdatniania wody i pokrewni

3133 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

313301 Kontroler (sterowniczy) procesów w produkcji nawozów sztucznych
313303 Kontroler (sterowniczy) reaktorów chemicznych
313304 Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych
313305 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
313306 Kontroler (sterowniczy) urządzeń filtrujących i oddzielających
313307 Kontroler (sterowniczy) urządzeń koksowniczych
313390 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym

3134 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

313401 Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

3135 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

313501 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali
313502 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali
313503 Kontroler (sterowniczy) urządzeń obróbki cieplnej metali
313504 Kontroler (sterowniczy) urządzeń odlewniczych
313505 Kontroler (sterowniczy) urządzeń walcowniczych
313590 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów metalurgicznych

3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

313901 Kontroler (sterowniczy) robotów przemysłowych
313902 Kontroler (sterowniczy) urządzeń do produkcji papieru
313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
313904 Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
313990 Pozostali kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani

314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

3141 Technicy nauk biologicznych (z wyłączeniem nauk medycznych)

314101 Laborant mikrobiologiczny
314102 Laborant biochemiczny
314103 Laborant w hodowli roślin
314190 Pozostali technicy nauk biologicznych

3142 Technicy rolnictwa i pokrewni

314201 Laborant nasiennictwa
314202 Technik architektury krajobrazu S
314203 Technik hodowca koni S
314204 Technik hodowca zwierząt
314205 Technik ogrodnik S
314206 Technik pszczelarz S
314207 Technik rolnik S
314208 Technik rybactwa śródlądowego S
314290 Pozostali technicy rolnictwa i pokrewni

3143 Technicy leśnictwa

314301 Technik leśnik S

3144 Technicy technologii żywności

314401 Kontroler jakości produktów spożywczych
314402 Technik przetwórstwa mleczarskiego S
314403 Technik technologii żywności S
314404 Technik technologii żywności – cukrownictwo
314405 Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza
314406 Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych
314407 Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
314408 Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej
314409 Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne
314410 Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
314411 Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne
314412 Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie
314413 Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne
314414 Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne
314415 Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich
314416 Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe
314417 Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane
314490 Pozostali technicy technologii żywności

315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

3151 Pracownicy służb technicznych żeglugi

315101 Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
315102 Oficer automatyk okrętowy
315103 Oficer mechanik
315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
315105 Technik mechanik okrętowy S
315190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3152 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

315202 Bosman portu
315203 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
315204 Kapitan portu morskiego
315205 Kapitan statku morskiego
315206 Kapitan żeglugi śródlądowej
315207 Kapitan żeglugi przybrzeżnej
315208 Oficer pokładowy
315209 Oficer portu
315210 Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
315211 Pilot morski
315212 Pilot żeglugi śródlądowej
315214 Technik nawigator morski S
315215 Technik rybołówstwa morskiego S
315216 Technik żeglugi śródlądowej S
315217 Szyper
315290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3153 Piloci statków powietrznych i personel pokrewny

315301 Mechanik pokładowy
315302 Nawigator lotniczy
315305 Operator tankowania statków powietrznych
315306 Pilot balonu wolnego
315308 Pilot samolotowy zawodowy / liniowy
315309 Pilot sterowcowy zawodowy
315310 Pilot szybowcowy
315311 Pilot śmigłowcowy zawodowy / liniowy
315312 Pilot wiatrakowcowy zawodowy
315314 Skoczek spadochronowy
315316 Technik awionik S
315317 Technik mechanik lotniczy S
315318 Mechanik lotniczy obsługi technicznej
315319 Pilot pionowzlotu
315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny

3154 Kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

315401 Dyspozytor lotniczy
315402 Informator służby informacji powietrznej
315403 Kontroler ruchu lotniczego
315405 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej
315406 Technik lotniskowych służb operacyjnych
315490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i personel pokrewny

3155 Technicy urządzeń ruchu lotniczego

315501 Technik urządzeń ruchu lotniczego

32 Średni personel do spraw zdrowia

321 Technicy medyczni i farmaceutyczni

3211 Operatorzy aparatury medycznej

321101 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
321102 Perfuzjonista
321103 Technik elektroradiolog S
321104 Technik sterylizacji medycznej S
321190 Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3212 Technicy analityki medycznej

321201 Technik analityki medycznej

3213 Technicy farmaceutyczni

321301 Technik farmaceutyczny S

3214 Technicy medyczni i dentystyczni

321401 Protetyk słuchu S
321402 Technik dentystyczny S
321403 Technik ortopeda S
321490 Pozostali technicy medyczni i dentystyczni

322 Dietetycy i żywieniowcy

3220 Dietetycy i żywieniowcy

322001 Dietetyk
322002 Technik żywienia i gospodarstwa domowego
322090 Pozostali dietetycy i żywieniowcy

323 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

323001 Akupunkturzysta
323002 Bioenergoterapeuta
323003 Biomasażysta
323004 Chiropraktyk
323005 Homeopata
323006 Instruktor hipoterapii
323007 Kynoterapeuta (dogoterapeuta)
323008 Muzykoterapeuta
323009 Naturopata
323010 Osteopata
323011 Refleksolog
323012 Zielarz-fitoterapeuta
323013 Arteterapeuta
323014 Podolog
323090 Pozostali praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

324 Technicy weterynarii

3240 Technicy weterynarii

324001 Laborant weterynaryjny
324002 Technik weterynarii S
324090 Pozostali technicy weterynarii

325 Inny średni personel do spraw zdrowia

3251 Asystenci dentystyczni

325101 Asystentka stomatologiczna S
325102 Higienistka stomatologiczna S
325190 Pozostali asystenci dentystyczni

3252 Środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

325201 Terapeuta środowiskowy
325290 Pozostali środowiskowi pracownicy ochrony zdrowia

3253 Optycy okularowi

325301 Optyk okularowy
325302 Technik optyk S
325390 Pozostali optycy okularowi

3254 Technicy fizjoterapii i masażyści

325401 Technik fizjoterapii
325402 Technik masażysta S

3255 Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

325501 Edukator ekologiczny
325502 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
325503 Inspektor ochrony radiologicznej
325504 Inspektor ochrony środowiska
325505 Instruktor higieny
325506 Kontroler higieny mięsa
325507 Strażnik ochrony przyrody / środowiska
325508 Technik analizy i monitoringu środowiska
325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy S
325510 Technik dozymetrysta
325511 Technik ochrony środowiska S
325512 Weterynaryjny kontroler sanitarny
325513 Inspektor obrony cywilnej
325514 Inspektor sanitarny
325515 Technik gospodarki odpadami
325590 Pozostały średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp

3256 Ratownicy medyczni

325601 Ratownik medyczny

3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

325901 Felczer
325902 Higienistka szkolna
325903 Instruktor terapii uzależnień
325904 Koordynator pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów
325905 Opiekunka dziecięca S
325906 Ortoptystka S
325907 Terapeuta zajęciowy S
325990 Pozostały średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

33 Średni personel do spraw biznesu i administracji

331 Średni personel do spraw finansowych

3311 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

331101 Dealer aktywów finansowych
331102 Makler papierów wartościowych
331103 Pośrednik finansowy
331104 Pracownik do spraw produktów finansowych
331105 Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
331190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych

3312 Pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

331201 Pracownik do spraw kredytów
331202 Pracownik do spraw pożyczek
331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej
331290 Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i pokrewni

3313 Księgowi

331301 Księgowy

3314 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

331401 Asystent do spraw statystyki
331402 Technik agrobiznesu S
331403 Technik ekonomista S
331404 Asystent przetwarzania danych
331490 Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych

3315 Rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

331501 Gemmolog
331502 Likwidator szkód
331503 Rzeczoznawca
331504 Rzeczoznawca jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
331506 Taksator
331508 Taksator ryzyka działalności firm
331590 Pozostali rzeczoznawcy (z wyłączeniem majątkowych)

332 Agenci i pośrednicy handlowi

3321 Agenci ubezpieczeniowi

332101 Agent ubezpieczeniowy
332103 Broker reasekuracyjny
332104 Broker ubezpieczeniowy
332190 Pozostali agenci ubezpieczeniowi

3322 Przedstawiciele handlowi

332201 Ekspozytor towarów (merchandiser)
332202 Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
332203 Przedstawiciel handlowy
332290 Pozostali przedstawiciele handlowi

3323 Zaopatrzeniowcy

332301 Agent do spraw zakupów
332302 Zaopatrzeniowiec
332390 Pozostali zaopatrzeniowcy

3324 Pośrednicy handlowi

332401 Makler giełd towarowych
332402 Makler morski
332490 Pozostali pośrednicy handlowi

333 Pośrednicy usług biznesowych

3331 Spedytorzy i pokrewni

333101 Agent celny
333102 Agent klarujący
333103 Eksploatator portu
333104 Pracownik działu logistyki
333105 Spedytor
333106 Technik eksploatacji portów i terminali S
333107 Technik logistyk S
333108 Technik spedytor S
333109 Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)
333190 Pozostali spedytorzy i pokrewni

3332 Organizatorzy konferencji i imprez

333201 Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
333202 Organizator imprez ślubnych
333203 Organizator imprez sportowych
333204 Organizator usług konferencyjnych
333205 Organizator widowni
333290 Pozostali organizatorzy konferencji i imprez

3333 Pośrednicy pracy i zatrudnienia

333301 Pośrednik pracy
333302 Pracownik agencji pracy tymczasowej
333390 Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia

3334 Agenci i administratorzy nieruchomości

333401 Agent do spraw pozyskiwania gruntów
333402 Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
333403 Administrator nieruchomości
333404 Doradca do spraw rynku nieruchomości
333490 Pozostali agenci i administratorzy nieruchomości

3339 Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

333901 Menedżer artystyczny
333902 Licytator
333903 Promotor marki (trendsetter)
333904 Sprzedawca reklam internetowych
333905 Tajemniczy klient (mystery shopper)
333906 Technik organizacji reklamy S
333990 Pozostali pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani

334 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

3341 Kierownicy biura

334101 Kierownik biura

3342 Sekretarze prawni

334201 Sekretarka w kancelarii prawnej
334290 Pozostali sekretarze prawni

3343 Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

334301 Akredytowany asystent parlamentarny
334302 Asystent dyrektora
334303 Asystent parlamentarny
334304 Asystent zarządu
334305 Sekretarz konsularny
334306 Technik administracji S
334307 Stenograf-protokolant
334390 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu

3344 Sekretarze medyczni i pokrewni

334401 Pracownik do spraw ubezpieczeń medycznych
334402 Sekretarka medyczna
334490 Pozostali sekretarze medyczni i pokrewni

335 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru

3351 Funkcjonariusze celni i ochrony granic

335101 Funkcjonariusz celny
335102 Funkcjonariusz straży granicznej
335103 Urzędnik do spraw imigracji
335190 Pozostali funkcjonariusze celni i ochrony granic

3352 Urzędnicy do spraw podatków

335201 Kontroler rozliczeń podatkowych
335202 Rewident kontroli skarbowej
335203 Urzędnik podatkowy
335290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3353 Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

335301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych
335390 Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych

3354 Urzędnicy organów udzielających licencji

335401 Urzędnik do spraw licencji
335402 Urzędnik do spraw paszportów
335403 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na budowę
335404 Urzędnik do spraw udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej
335490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3355 Policjanci

335501 Negocjator policyjny
335502 Policjant służby kryminalnej
335503 Technik kryminalistyki
335504 Policjant służby prewencji
335505 Policjant służby wspomagającej
335590 Pozostali policjanci

3356 Funkcjonariusze służby więziennej

335601 Funkcjonariusz służby ochrony
335602 Funkcjonariusz służby penitencjarnej
335690 Pozostali funkcjonariusze służby więziennej

3357 Funkcjonariusze służb specjalnych

335701 Funkcjonariusz służb specjalnych

3359 Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

335905 Inspektor kontroli handlu i usług
335907 Inspektor do spraw miar i wag
335909 Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
335990 Pozostali urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani

34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury

i pokrewny

341 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

3411 Średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

341101 Detektyw prywatny
341102 Sekretarka notarialna
341103 Sekretarz sądowy
341190 Pozostały średni personel z dziedziny prawa i pokrewny

3412 Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

341201 Asystent osoby niepełnosprawnej S
341202 Opiekun osoby starszej S
341203 Opiekun w domu pomocy społecznej S
341204 Opiekunka środowiskowa S
341205 Pracownik socjalny
341206 Pracownik zarządzania kryzysowego
341207 Asystent rodziny
341290 Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej

3413 Pracownicy z zakresu działalności religijnej

341301 Pracownik parafialny
341302 Świecki krzewiciel wiary
341390 Pozostali pracownicy z zakresu działalności religijnej

342 Sportowcy, trenerzy i zawody pokrewne

3421 Sportowcy i dżokeje

342101 Dżokej
342102 Zawodnik dyscypliny sportu

3422 Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

342201 Instruktor sportu
342202 Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
342203 Menedżer dyscypliny sportu
342204 Menedżer imprez sportowych
342205 Menedżer sportu
342206 Sędzia sportowy
342207 Trener sportu
342290 Pozostali trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi

3423 Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

342301 Instruktor fitness
342302 Instruktor gimnastyki korekcyjnej
342303 Instruktor jazdy konnej
342304 Instruktor odnowy biologicznej
342305 Instruktor rekreacji ruchowej
342306 Instruktor rytmiki
342307 Instruktor sportów siłowych
342308 Instruktor sportów ekstremalnych
342309 Instruktor sztuki walki
342310 Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu
342390 Pozostali instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej

343 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

3431 Fotografowie

343101 Fotograf S
343102 Fotoreporter
343103 Fotosista
343104 Fototechnik S
343190 Pozostali fotografowie

3432 Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

343201 Dekorator sklepów
343202 Dekorator wnętrz
343203 Florysta S
343204 Plastyk S
343205 Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
343206 Rzeźbiarz w owocach i warzywach
343290 Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni

3433 Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

343301 Bibliotekarz S
343302 Pracownik galerii / muzeum
343303 Technik informacji naukowej
343304 Doradca do spraw zasobów bibliotecznych
343390 Pozostali pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni

3434 Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

343401 Organizator usług kateringowych
343402 Szef kuchni (kuchmistrz)
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych S
343490 Pozostali szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych

3435 Aktorzy cyrkowi i pokrewni

343501 Akrobata
343502 Aktor cyrkowy S
343503 Klaun (clown)
343504 Iluzjonista
343505 Komik
343506 Treser zwierząt cyrkowych
343507 Żongler
343590 Pozostali aktorzy cyrkowi i pokrewni

3436 Muzycy i pokrewni

343601 Aktor scen muzycznych S
343602 Muzyk S
343603 Organista
343690 Pozostali muzycy i pokrewni

3437 Tancerze

343701 Tancerz S

3439 Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

343901 Animator kultury S
343902 Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej S
343903 Garderobiana
343904 Inspicjent
343905 Kaskader filmowy
343906 Kaskader filmowy – koordynator
343907 Kierownik planu filmowego
343908 Menedżer klubu muzycznego
343909 Oświetlacz filmowy
343910 Pirotechnik
343912 Realizator światła
343913 Rekwizytor
343914 Sekretarz planu filmowego
343915 Sufler
343917 Tatuażysta
343990 Pozostały średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany

35 Technicy informatycy

351 Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy

użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3511 Operatorzy urządzeń teleinformatycznych

351101 Operator bezprzewodowych sieci komputerowych
351102 Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych
351103 Technik teleinformatyk S
351190 Pozostali operatorzy urządzeń teleinformatycznych

3512 Technicy wsparcia informatycznego i technicznego

351201 Konserwator sieci i systemów komputerowych
351202 Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy
351203 Technik informatyk S
351204 Technik tyfloinformatyk S
351290 Pozostali technicy wsparcia informatycznego i technicznego

3513 Operatorzy sieci i systemów komputerowych

351301 Operator sieci komputerowych
351302 Operator sprzętu komputerowego
351303 Operator systemów komputerowych
351390 Pozostali operatorzy sieci i systemów komputerowych

3514 Technicy sieci internetowych

351401 Administrator stron internetowych
351402 Administrator systemów poczty elektronicznej
351403 Pracownik pozycjonowania stron internetowych
351404 Projektant stron internetowych (webmaster)
351405 Pracownik obsługi kampanii e-mailowych
351490 Pozostali technicy sieci internetowych

352 Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3521 Operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

352101 Asystent operatora dźwięku
352102 Asystent operatora obrazu
352103 Asystent techniczny realizatora dźwięku
352104 Asystent techniczny realizatora programu
352105 Imitator efektów dźwiękowych
352106 Kinooperator
352107 Mikser dźwięku
352108 Mikser obrazu
352109 Montażysta dźwięku
352110 Montażysta obrazu
352111 Operator dźwięku
352112 Operator kamery
352113 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
352114 Operator radiowych urządzeń transmisyjnych
352115 Operator telewizyjnych urządzeń transmisyjnych
352116 Realizator dźwięku
352117 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
352118 Realizator rekonstrukcji dźwięku
352119 Technik dźwięku
352120 Technik realizacji dźwięku S
352121 Technik urządzeń audiowizualnych
352122 Technik realizacji nagrań i nagłośnień S
352190 Pozostali operatorzy urządzeń do rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku

3522 Operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

352201 Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej
352202 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
352203 Technik telekomunikacji S
352290 Pozostali operatorzy urządzeń telekomunikacyjnych

4 PRACOWNICY BIUROWI

41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411 Pracownicy obsługi biurowej

4110 Pracownicy obsługi biurowej

411002 Pracownik do spraw ewidencji ludności
411003 Pracownik kancelaryjny
411004 Technik prac biurowych S
411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej

412 Sekretarki (ogólne)

4120 Sekretarki (ogólne)

412001 Sekretarka

413 Operatorzy urządzeń biurowych

4131 Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

413101 Maszynistka
413102 Operator aplikacji komputerowych
413103 Operator edytorów tekstu
413190 Pozostałe maszynistki i operatorzy edytorów tekstu

4132 Operatorzy wprowadzania danych

413201 Operator wprowadzania danych

42 Pracownicy obsługi klienta

421 Pracownicy obrotu pieniężnego

4211 Kasjerzy bankowi i pokrewni

421101 Asystent usług pocztowych
421102 Asystent usług telekomunikacyjnych
421103 Kasjer bankowy
421104 Kasjer walutowy
421105 Kontroler pocztowy
421106 Kontroler rozliczeń pieniężnych
421107 Skarbnik bankowy
421108 Technik usług pocztowych i finansowych S
421190 Pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni

4212 Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

421201 Bukmacher
421202 Krupier
421203 Pracownik kolektury
421290 Pozostali bukmacherzy, krupierzy i pokrewni

4213 Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych

421301 Pracownik instytucji pożyczkowej
421302 Pracownik lombardu

4214 Windykatorzy i pokrewni

421401 Inkasent
421402 Poborca skarbowy
421403 Windykator
421490 Pozostali windykatorzy i pokrewni

422 Pracownicy do spraw informowania klientów

4221 Konsultanci i inni pracownicy biur podróży

422101 Pracownik biura podróży
422102 Rezydent biura turystycznego
422103 Technik obsługi turystycznej S
422190 Pozostali konsultanci i inni pracownicy biur podróży

4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center)

422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)

4223 Operatorzy centrali telefonicznych

422301 Operator centrali telefonicznej

4224 Recepcjoniści hotelowi

422401 Recepcjonista hotelowy
422402 Technik hotelarstwa S

4225 Pracownicy biur informacji

422501 Informator ruchu pasażerskiego
422502 Pracownik informacji turystycznej
422590 Pozostali pracownicy biur informacji

4226 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

422601 Pracownik biura przepustek
422602 Recepcjonista
422603 Rejestratorka medyczna
422690 Pozostali recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych)

4227 Ankieterzy

422701 Ankieter
422702 Teleankieter
422790 Pozostali ankieterzy

43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

4311 Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

431101 Asystent do spraw księgowości
431102 Fakturzystka
431103 Technik rachunkowości S
431190 Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości

4312 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

431201 Pracownik do spraw statystyki
431202 Pracownik do spraw ubezpieczeń
431203 Pracownik w biurze maklerskim
431290 Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń

4313 Pracownicy obsługi płacowej

431301 Pracownik obsługi płacowej

432 Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

4321 Magazynierzy i pokrewni

432101 Ekspedient wypożyczalni
432102 Inwentaryzator
432103 Magazynier
432104 Pracownik punktu skupu
432105 Pracownik sortowania przesyłek i towarów
432190 Pozostali magazynierzy i pokrewni

4322 Planiści produkcyjni

432201 Planista produkcyjny

4323 Pracownicy do spraw transportu

432301 Dyspozytor radiotaxi
432302 Dyspozytor transportu samochodowego
432303 Ekspedytor
432304 Odprawiacz pociągów
432305 Konstruktor rozkładów jazdy
432390 Pozostali pracownicy do spraw transportu

44 Pozostali pracownicy obsługi biura

441 Pozostali pracownicy obsługi biura

4411 Pomocnicy biblioteczni

441101 Pomocnik biblioteczny

4412 Listonosze i pokrewni

441201 Ekspedient pocztowy
441202 Kurier
441203 Listonosz
441290 Pozostali listonosze i pokrewni

4413 Kodowacze, korektorzy i pokrewni

441301 Kodowacz (koder)
441302 Korektor tekstu
441390 Pozostali kodowacze, korektorzy i pokrewni

4414 Technicy archiwiści i pokrewni

441401 Archiwista dokumentów elektronicznych
441402 Archiwista zakładowy
441403 Technik archiwista S
441490 Pozostali technicy archiwiści i pokrewni

4415 Pracownicy działów kadr

441501 Pracownik do spraw osobowych
441502 Pracownik do spraw socjalnych
441590 Pozostali pracownicy działów kadr

4419 Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

441901 Asystent do spraw wydawniczych
441990 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY

51 Pracownicy usług osobistych

511 Stewardzi, konduktorzy i przewodnicy

5111 Stewardzi

511101 Stewardesa / Steward
511102 Steward statku morskiego
511190 Pozostali stewardzi

5112 Konduktorzy i pokrewni

511201 Kierownik pociągu
511202 Konduktor
511203 Konduktor kolei linowej
511204 Kontroler biletów
511205 Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
511206 Rewizor pociągów
511290 Pozostali konduktorzy i pokrewni

5113 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

511301 Pilot wycieczek
511302 Przewodnik turystyczny górski
511303 Przewodniki turystyczny miejski
511304 Przewodniki turystyczny terenowy
511390 Pozostali przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek

512 Kucharze

5120 Kucharze

512001 Kucharz S
512090 Pozostali kucharze

513 Kelnerzy i barmani

5131 Kelnerzy

513101 KelnerS

5132 Barmani

513201 Barista
513202 Barman
513203 Sommelier
513290 Pozostali barmani

514 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

5141 Fryzjerzy

514101 Fryzjer S
514102 Fryzjer damski
514103 Fryzjer męski
514104 Perukarz
514105 Technik usług fryzjerskich S
514190 Pozostali fryzjerzy

5142 Kosmetyczki i pokrewni

514201 Charakteryzator
514202 Kosmetyczka
514203 Manikiurzystka
514204 Pedikiurzystka
514205 Pracownik solarium
514207 Technik usług kosmetycznych S
514208 Wizażystka / stylistka
514290 Pozostałe kosmetyczki i pokrewni

515 Gospodarze obiektów

5151 Pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

515101 Inspektor hotelowy
515102 Intendent
515190 Pozostali pracownicy obsługi technicznej biur, hoteli i innych obiektów

5152 Pracownicy usług domowych

515201 Gospodyni
515202 Organizator usług domowych
515203 Technik turystyki wiejskiej S
515204 Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego
515290 Pozostali pracownicy usług domowych

5153 Gospodarze budynków

515301 Gospodarz domu
515302 Kościelny
515303 Robotnik gospodarczy
515390 Pozostali gospodarze budynków

516 Pozostali pracownicy usług osobistych

5161 Astrolodzy, wróżbici i pokrewni

516101 Astrolog
516102 Wróżbita
516190 Pozostali astrolodzy, wróżbici i pokrewni

5162 Osoby do towarzystwa

516201 Osoba do towarzystwa

5163 Pracownicy zakładów pogrzebowych

516301 Kremator
516302 Organizator usług pogrzebowych
516303 Tanatoprakser (balsamista)
516304 Żałobnik
516390 Pozostali pracownicy zakładów pogrzebowych

5164 Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

516401 Fryzjer zwierząt (groomer)
516402 Opiekun dzikich zwierząt
516403 Opiekun zwierząt domowych
516404 Trener koni wyścigowych
516405 Treser psów
516406 Zoofizjoterapeuta
516407 Zoopsycholog
516490 Pozostali opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami

5165 Instruktorzy nauki jazdy

516501 Instruktor techniki jazdy
516502 Instruktor nauki jazdy
516590 Pozostali instruktorzy nauki jazdy

5169 Pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

516901 Radiesteta
516902 Asystent osobisty (concierge)
516903 Hostessa
516904 Osobisty doradca do spraw zakupów (personal shopper)
516990 Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani

52 Sprzedawcy i pokrewni

521 Sprzedawcy uliczni i bazarowi

5211 Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

521101 Sprzedawca na targowisku / bazarze
521102 Sprzedawca obwoźny z samochodu (vanseller)

5212 Uliczni sprzedawcy żywności

521201 Uliczny sprzedawca żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia

522 Pracownicy sprzedaży w sklepach

5221 Właściciele sklepów

522101 Antykwariusz
522102 Kioskarz
522103 Właściciel małego sklepu
522190 Pozostali właściciele sklepów

5222 Kierownicy sprzedaży w marketach

522201 Kierownik sali sprzedaży
522202 Kierownik stoiska w markecie
522203 Kierownik kas
522290 Pozostali kierownicy sprzedaży w marketach

5223 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

522301 Sprzedawca S
522302 Sprzedawca w branży mięsnej
522303 Sprzedawca w branży przemysłowej
522304 Sprzedawca w branży spożywczej
522305 Technik handlowiec S
522306 Technik księgarstwa S
522390 Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)

523 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

5230 Kasjerzy i sprzedawcy biletów

523001 Kasjer biletowy
523002 Kasjer handlowy
523003 Kasjer w zakładzie pracy
523090 Pozostali kasjerzy i sprzedawcy biletów

524 Inni pracownicy sprzedaży i pokrewni

5241 Modelki i modele

524101 Modelka / model

5242 Demonstratorzy wyrobów

524201 Demonstrator wyrobów

5243 Agenci sprzedaży bezpośredniej

524301 Akwizytor
524302 Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
524390 Pozostali agenci sprzedaży bezpośredniej

5244 Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

524401 Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej / internetowej
524402 Organizator obsługi sprzedaży internetowej
524403 Sprzedawca na telefon
524404 Telemarketer
524490 Pozostali sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej

5245 Sprzedawcy w stacji paliw

524502 Sprzedawca w stacji paliw

5246 Wydawcy posiłków

524601 Wydawca posiłków / bufetowy

5249 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

524901 Bukieciarz
524902 Doradca klienta
524903 Ekspedient w punkcie usługowym
524905 Ekspedient w stacji obsługi pojazdów
524906 Pośrednik usług medycznych
524990 Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

531 Opiekunowie dziecięcy i asystenci nauczycieli

5311 Opiekunowie dziecięcy

531102 Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
531103 Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
531104 Opiekunka dziecięca domowa (niania)
531105 Rodzic zastępczy
531106 Prowadzący rodzinny dom dziecka
531107 Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
531108 Dzienny opiekun małego dziecka
531190 Pozostali opiekunowie dziecięcy

5312 Asystenci nauczycieli

531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
531202 Asystent nauczyciela przedszkola
531203 Asystent edukacji romskiej
531204 Asystent nauczyciela w szkole
531290 Pozostali asystenci nauczycieli

532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

5321 Pomocniczy personel medyczny

532102 Opiekun medyczny S
532190 Pozostały pomocniczy personel medyczny

5322 Pracownicy domowej opieki osobistej

532201 Opiekunka domowa
532202 Siostra PCK
532290 Pozostali pracownicy domowej opieki osobistej

5329 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej

niesklasyfikowani

532901 Pomoc apteczna
532902 Pomoc dentystyczna
532903 Preparator medyczny
532904 Sanitariusz szpitalny
532905 Zabiegowy balneologiczny
532906 Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula)
532990 Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

54 Pracownicy usług ochrony

541 Pracownicy usług ochrony

5411 Strażacy

541101 Strażak

5412 Strażnicy w zakładach dla nieletnich

541201 Strażnik w zakładzie dla nieletnich

5413 Pracownicy ochrony osób i mienia

541301 Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
541306 Portier
541307 Pracownik ochrony fizycznej
541312 Strażnik gminny / miejski
541313 Strażnik straży marszałkowskiej
541314 Funkcjonariusz straży ochrony kolei
541315 Technik ochrony fizycznej osób i mieniaS
541316 Operator kontroli bezpieczeństwa
541317 Pracownik obsługi monitoringu
541390 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia

5419 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

541902 Ratownik górniczy
541903 Ratownik górski
541904 Ratownik morski
541905 Ratownik pokładowy
541906 Ratownik wodny
541907 Strażnik leśny
541908 Strażnik łowiecki
541909 Strażnik rybacki
541990 Pozostali pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani

6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY

61 Rolnicy produkcji towarowej

611 Rolnicy produkcji roślinnej

6111 Rolnicy upraw polowych

611101 Kierownik gospodarstwa upraw polowych
611102 Rolnik łąkarz
611103 Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
611104 Rolnik upraw polowych
611190 Pozostali rolnicy upraw polowych

6112 Sadownicy

611201 Kierownik gospodarstwa sadowniczego
611202 Rolnik chmielarz
611203 Sadownik
611290 Pozostali sadownicy

6113 Ogrodnicy

611301 Chirurg pielęgniarz drzew
611302 Kierownik gospodarstwa ogrodniczego
611303 Ogrodnik S
611304 Ogrodnik producent nasion
611305 Ogrodnik szkółkarz
611306 Ogrodnik terenów zieleni
611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych
611308 Ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych
611309 Ogrodnik – uprawa warzyw polowych
611310 Ogrodnik – uprawy pod osłonami
611311 Producent i zbieracz ziół
611312 Pielęgniarz trawników / murawy (greenkeeper)
611390 Pozostali ogrodnicy

6114 Rolnicy upraw mieszanych

611401 Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
611402 Producent żywności ekologicznej
611403 Rolnik upraw mieszanych
611490 Pozostali rolnicy upraw mieszanych

612 Hodowcy zwierząt

6121 Hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

612101 Dojarz
612102 Hodowca bydła
612103 Hodowca koni
612104 Hodowca owiec
612105 Hodowca trzody chlewnej
612106 Hodowca zwierząt domowych
612107 Hodowca zwierząt futerkowych
612108 Juhas
612109 Kierownik gospodarstwa produkcji zwierzęcej
612110 Masztalerz
612111 Hodowca inwentarza mieszanego
612190 Pozostali hodowcy zwierząt gospodarskich i domowych

6122 Hodowcy drobiu

612201 Hodowca drobiu
612202 Kierownik gospodarstwa hodowli drobiu
612203 Pracownik wylęgarni drobiu
612290 Pozostali hodowcy drobiu

6123 Pszczelarze i hodowcy jedwabników

612301 Hodowca jedwabników
612302 Pszczelarz S

6129 Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

612902 Hodowca ptaków
612903 Hodowca zwierząt laboratoryjnych
612990 Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani

613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

6130 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

613001 Baca
613002 Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
613003 Rolnik S
613090 Pozostali rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

62 Leśnicy i rybacy

621 Robotnicy leśni i pokrewni

6210 Robotnicy leśni i pokrewni

621001 Drwal / pilarz drzew
621002 Robotnik leśny
621003 Wozak zrywkarz
621090 Pozostali robotnicy leśni i pokrewni

622 Rybacy

6221 Hodowcy ryb

622101 Hodowca ryb

6222 Rybacy śródlądowi

622201 Rybak śródlądowy S

6223 Rybacy morscy

622301 Rybak rybołówstwa morskiego

63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby

631 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

6310 Rolnicy produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

631001 Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

632 Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

6320 Hodowcy zwierząt pracujący na własne potrzeby

632001 Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

633 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

6330 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

633001 Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

634 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

6340 Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby

634001 Rybak pracujący na własne potrzeby
634002 Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

7 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

7111 Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

711101 Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń
711102 Monter konstrukcji budowlanych S
711103 Renowator zabytków architektury
711190 Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków

7112 Murarze i pokrewni

711201 Monter kamiennych elementów budowlanych
711202 Murarz
711203 Zdun S
711204 Murarz-tynkarz S
711205 Brukarz
711290 Pozostali murarze i pokrewni

7113 Robotnicy obróbki kamienia

711301 Kamieniarz S
711390 Pozostali robotnicy obróbki kamienia

7114 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

711401 Betoniarz
711402 Betoniarz-zbrojarz S
711403 Palowniczy
711404 Zbrojarz
711490 Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni

7115 Cieśle i stolarze budowlani

711501 Cieśla S
711502 Cieśla szalunkowy
711503 Stolarz budowlany
711504 Szkutnik
711590 Pozostali cieśle i stolarze budowlani

7116 Robotnicy budowy dróg

711602 Dróżnik obchodowy
711603 Monter nawierzchni kolejowej S
711605 Toromistrz
711606 Układacz nawierzchni drogowych
711690 Pozostali robotnicy budowy dróg

7117 Monterzy budownictwa wodnego

711701 Monter budownictwa wodnego S

7119 Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

711901 Montażysta dekoracji
711902 Monter reklam
711903 Monter rusztowań
711904 Robotnik rozbiórki budowli
711990 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

7121 Dekarze

712101 Dekarz S

7122 Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

712201 Cykliniarz
712202 Glazurnik
712203 Parkieciarz
712204 Posadzkarz
712290 Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

7123 Tynkarze i pokrewni

712301 Monter ociepleń budynków
712302 Sztukator
712303 Tynkarz
712304 Monter fasad
712390 Pozostali tynkarze i pokrewni

7124 Monterzy izolacji

712401 Monter izolacji budowlanych S
712402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
712403 Monter izolacji przemysłowych S
712404 Termoizoler
712490 Pozostali monterzy izolacji

7125 Szklarze

712501 Monter / składacz okien
712502 Szklarz
712503 Szklarz budowlany
712504 Szklarz pojazdów
712505 Witrażownik
712506 Monter szkła budowlanego
712590 Pozostali szklarze

7126 Hydraulicy i monterzy rurociągów

712601 Hydraulik
712603 Monter instalacji gazowych
712604 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
712605 Monter rurociągów górniczych
712606 Monter rurociągów okrętowych
712607 Monter rurociągów przemysłowych
712608 Monter sieci cieplnych
712609 Monter sieci deszczownianych
712610 Monter sieci gazowych
712612 Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712613 Monter systemów rurociągowych S
712614 Monter urządzeń energetyki odnawialnej
712615 Studniarz
712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych S
712617 Monter instalacji gazów medycznych
712690 Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów

7127 Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

712701 Mechanik urządzeń chłodniczych
712702 Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
712703 Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
712790 Pozostali monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

7129 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

712901 Monter płyt kartonowo-gipsowych
712902 Monter systemów suchej zabudowy
712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S
712906 Monter stolarki budowlanej
712990 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

713 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

7131 Malarze budowlani i pokrewni

713101 Malarz-tapeciarz
713102 Malarz budowlany
713104 Szpachlarz
713105 Tapeciarz
713190 Pozostali malarze i pokrewni

7132 Lakiernicy

713201 Lakiernik S
713202 Lakiernik proszkowy
713203 Lakiernik samochodowy
713204 Lakiernik tworzyw sztucznych
713205 Lakiernik wyrobów drzewnych
713206 Malarz-lakiernik samolotowy
713207 Malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
713208 Piaskarz
713290 Pozostali lakiernicy

7133 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

713301 Alpinista przemysłowy
713302 Czyściciel elewacji budowlanych
713303 Kominiarz S
713304 Robotnik osuszania i odgrzybiania budowli
713390 Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

7211 Formierze odlewniczy i pokrewni

721101 Brązownik
721102 Formierz odlewnik
721103 Ludwisarz
721104 Modelarz odlewniczy S
721105 Zalewacz form
721190 Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni

7212 Spawacze i pokrewni

721201 Lutowacz
721202 Operator robotów spawalniczych
721203 Operator zgrzewarek
721204 Spawacz
721209 Zgrzewacz
721290 Pozostali spawacze i pokrewni

7213 Blacharze

721301 Blacharz S
721302 Blacharz budowlany
721303 Blacharz izolacji przemysłowych S
721304 Blacharz lotniczy
721305 Blacharz okrętowy
721306 Blacharz samochodowy S
721390 Pozostali blacharze

7214 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

721401 Monter bram
721402 Monter kadłubów okrętowych S
721403 Monter konstrukcji aluminiowych
721404 Monter konstrukcji stalowych
721405 Oczyszczacz konstrukcji stalowych
721490 Pozostali robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe

7215 Takielarze i monterzy konstrukcji linowych

721501 Monter / konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
721502 Monter konstrukcji linowych stałych
721503 Monter wiertni
721504 Takielarz
721590 Pozostali monterzy konstrukcji linowych

722 Kowale, ślusarze i pokrewni

7221 Kowale i operatorzy pras kuźniczych

722101 Kowal S
722102 Kowal wyrobów zdobniczych
722103 Operator pras kuźniczych
722104 Podkuwacz koni
722190 Pozostali kowale i operatorzy pras kuźniczych

7222 Ślusarze i pokrewni

722201 Eguterzysta
722202 Płatnerz
722203 Rusznikarz
722204 Ślusarz S
722205 Ślusarz galanterii metalowej
722206 Ślusarz narzędziowy
722207 Traser
722290 Pozostali ślusarze i pokrewni

7223 Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

722301 Frezer
722302 Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
722303 Operator maszyn do obróbki skrawaniem
722304 Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
722305 Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
722306 Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
722307 Operator obrabiarek skrawających S
722308 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722309 Operator obrabiarek zespołowych
722310 Operator urządzeń do wyważania i centrowania
722311 Strugacz
722312 Szlifierz metali
722313 Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
722314 Tokarz w metalu
722315 Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem
722316 Wiertacz w metalu
722390 Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

7224 Szlifierze narzędzi i polerowacze metali

722401 Docieracz-polerowacz
722402 Szlifierz-ostrzarz
722490 Pozostali szlifierze narzędzi i polerowacze metali

723 Mechanicy maszyn i urządzeń

7231 Mechanicy pojazdów samochodowych

723101 Mechanik autobusów
723102 Mechanik ciągników
723103 Mechanik pojazdów samochodowych S
723104 Mechanik samochodów ciężarowych
723105 Mechanik samochodów osobowych
723106 Monter samochodowej instalacji gazowej (LPG)
723107 Mechanik motocyklowy S
723190 Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

7232 Mechanicy statków powietrznych i pokrewni

723201 Mechanik płatowców
723202 Mechanik silników lotniczych
723203 Mechanik wyposażenia lotniczego statków powietrznych
723204 Układacz-konserwator spadochronów
723290 Pozostali mechanicy statków powietrznych i pokrewni

7233 Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

723301 Mechanik / konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników
723302 Mechanik / konserwator urządzeń dźwignicowych
723303 Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych
723304 Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali
723305 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
723306 Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
723307 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
723308 Mechanik maszyn rolniczych
723309 Mechanik maszyn szwalniczych
723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń S
723311 Mechanik okrętowy
723312 Mechanik silników spalinowych
723313 Mechanik taboru kolejowego
723314 Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
723315 Monter / konserwator urządzeń przeciwpożarowych
723316 Motorzysta wachtowy
723317 Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
723390 Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

7234 Mechanicy rowerów i pokrewni

723401 Monter-mechanik rowerów / wózków

73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731 Rzemieślnicy

7311 Mechanicy precyzyjni

731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych S
731103 Mechanik precyzyjny S
731104 Optyk-mechanik S
731105 Ortopeda mechanik
731106 Zegarmistrz S
731190 Pozostali mechanicy precyzyjni

7312 Monterzy instrumentów muzycznych

731202 Monter fortepianów i pianin
731205 Monter instrumentów muzycznych
731207 Organomistrz
731208 Korektor (naprawiacz) instrumentów muzycznych
731290 Pozostali monterzy instrumentów muzycznych

7313 Jubilerzy, złotnicy i pokrewni

731301 Bursztyniarz
731303 Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731304 Szlifierz-polerowacz wyrobów artystycznych
731305 Złotnik-jubiler S
731390 Pozostali jubilerzy, złotnicy i pokrewni

7314 Ceramicy i pokrewni

731401 Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej
731402 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych
731403 Formowacz ściernic
731404 Formowacz wyrobów ceramicznych
731405 Garncarz
731406 Modelarz odlewnik gipsowych form roboczych
731407 Odlewnik wyrobów ceramicznych
731408 Sortowacz-brakarz ceramiki
731409 Szkliwierz ceramiki
731410 Operator automatów ceglarskich i wapienno-piaskarskich
731490 Pozostali ceramicy i pokrewni

7315 Formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

731501 Formowacz wyrobów szklanych
731502 Hutnik dmuchacz szkła
731503 Krajacz szkła
731504 Ręczny polerowacz szkła
731505 Sortowacz-brakarz szkła
731506 Szlifierz-polerowacz szkła optycznego
731507 Szlifierz szkła gospodarczego i technicznego
731508 Szlifierz szkła płaskiego
731590 Pozostali formowacze wyrobów szklanych, krajacze i szlifierze szkła

7316 Szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

731601 Cechowacz skal i znaków na szkle oraz na wyrobach z metali
731602 Galwanizer
731603 Giloszer szkła
731604 Grawer szkła
731605 Lustrzarz
731606 Pozłotnik
731607 Rzeźbiarz szkła
731608 Szyldziarz
731609 Zdobnik ceramiki
731610 Zdobnik szkła
731611 Grawer
731690 Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni

7317 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

731701 Fajkarz
731702 Koszykarz-plecionkarz S
731703 Łubiankarz
731704 Modelarz wyrobów plecionkarskich
731705 Rzeźbiarz w drewnie
731706 Sitarz
731707 Szczotkarz
731708 Trzciniarz
731790 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

7318 Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

731801 Arkadownik
731802 Dziewiarz
731803 Koronkarka
731804 Plecionkarz
731805 Przędzarz
731806 Przygotowywacz włókna
731807 Renowator tkanin unikatowych
731808 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych S
731809 Tkacz
731810 Rękodzielnik wyrobów skórzanych
731890 Pozostali rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów

7319 Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

731901 Pamiątkarz
731902 Wytwórca galanterii
731903 Wytwórca sztucznych kwiatów
731904 Zabawkarz
731905 Metaloplastyk
731990 Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

732 Robotnicy poligraficzni

7321 Pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

732101 Fotograf poligraficzny
732102 Fotograf w drukarni filmowej
732103 Giloszer poligraficzny
732104 Grawer poligraficzny
732105 Komputerowy składacz tekstu
732106 Moletownik
732107 Montażysta reprodukcyjny
732108 Operator DTP
732109 Operator fotoskładu
732110 Operator skanera poligraficznego
732111 Rysownik litograficzny
732112 Rytownik
732113 Trawiacz poligraficzny
732190 Pozostali pracownicy przy pracach przygotowawczych do druku

7322 Drukarze

732201 Drukarz S
732202 Drukarz sitodrukowy
732203 Drukarz tkanin
732204 Maszynista maszyn fleksograficznych
732205 Maszynista maszyn offsetowych
732206 Maszynista maszyn typograficznych
732207 Maszynista maszyn wklęsłodrukowych
732208 Operator kserokopiarek
732290 Pozostali drukarze

7323 Introligatorzy i pokrewni

732301 Introligator S
732302 Introligator galanteryjny
732303 Introligator poligraficzny
732304 Operator maszyn introligatorskich
732390 Pozostali introligatorzy i pokrewni

74 Elektrycy i elektronicy

741 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

7411 Elektrycy budowlani i pokrewni

741101 Elektromonter instalacji elektrycznych
741102 Elektromonter reklam świetlnych
741103 Elektryk S
741104 Elektryk budowlany
741190 Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

7412 Elektromechanicy i elektromonterzy

741201 Elektromechanik S
741202 Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych
741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych S
741204 Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego
741205 Elektromechanik urządzeń chłodniczych
741206 Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
741207 Elektromonter (elektryk) zakładowy
741208 Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych
741209 Elektromonter lotniczy
741210 Elektromonter maszyn elektrycznych
741211 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
741212 Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
741213 Elektromonter okrętowy
741214 Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
741215 Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
741216 Elektromonter taboru szynowego
741217 Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
741218 Elektromonter transformatorów
741219 Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
741220 Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
741290 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

7413 Monterzy linii elektrycznych

741301 Elektromonter linii kablowych
741302 Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć
741303 Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
741304 Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
741305 Elektromonter sieci trakcyjnej
741390 Pozostali monterzy linii elektrycznych

742 Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

7421 Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych

742101 Automatyk sterowania ruchem kolejowym
742102 Monter-elektronik S
742103 Monter-elektronik – aparatura medyczna
742104 Monter-elektronik – aparatura pomiarowa
742105 Monter-elektronik – elektroniczne instrumenty muzyczne
742106 Monter-elektronik – elektroniczny sprzęt sygnalizacyjny i systemy sygnalizacyjne
742108 Monter-elektronik – naprawa sprzętu audiowizualnego
742110 Monter-elektronik – układy elektroniczne automatyki przemysłowej
742113 Monter / konserwator urządzeń zabezpieczeń technicznych osób i mienia
742114 Monter mechatronik S
742115 Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra
742116 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra
742190 Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych

7422 Monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

742201 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
742202 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S
742203 Monter sieci telekomunikacyjnych
742204 Monter-elektronik – instalacja anten
742205 Monter-elektronik – sprzęt komputerowy
742206 Monter-elektronik – urządzenia radiokomunikacyjne
742207 Monter-elektronik – urządzenia radiowo-telewizyjne
742208 Serwisant sprzętu komputerowego
742290 Pozostali monterzy i serwisanci instalacji i urządzeń teleinformatycznych

75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

7511 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

751101 Garmażer
751102 Jeliciarz
751103 Przetwórca ryb
751104 Rozbieracz-wykrawacz
751105 Rzeźnik-wędliniarz
751106 Ubojowy
751107 Wędliniarz S
751190 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni

7512 Piekarze, cukiernicy i pokrewni

751201 Cukiernik S
751202 Dekorator wyrobów cukierniczych
751203 Karmelarz
751204 Piekarz S
751290 Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni

7513 Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

751301 Maślarz
751302 Serowar
751390 Pozostali robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich

7514 Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

751401 Młynarz
751402 Przetwórca owoców i warzyw
751490 Pozostali robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych

7515 Klasyfikatorzy żywności i pokrewni

751501 Grzyboznawca
751502 Klasyfikator dziczyzny i ptactwa
751503 Klasyfikator grzybów
751504 Klasyfikator jaj, drobiu i pierza
751505 Klasyfikator ryb
751590 Pozostali klasyfikatorzy żywności i pokrewni

752 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

7521 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

752101 Impregnator drewna
752102 Manipulant drewna okrągłego
752103 Mygłowacz
752104 Parzelniczy drewna
752105 Sortowacz materiałów drzewnych
752106 Suszarniowy drewna
752190 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

7522 Stolarze meblowi i pokrewni

752201 Bednarz
752202 Gięciarz drewna
752203 Kołodziej
752204 Renowator mebli artystycznych
752205 Stolarz S
752206 Stolarz galanterii drzewnej
752207 Stolarz mebli artystycznych i wzorcowych
752208 Stolarz meblowy
752209 Stolarz modelarz instrumentów muzycznych
752290 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni

7523 Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

752301 Frezer drewna
752302 Operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych
752304 Operator urządzeń do polerowania drewna
752306 Polerowacz wyrobów z drewna
752307 Strugacz drewna
752308 Szlifierz materiałów drzewnych
752310 Tokarz w drewnie
752311 Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
752312 Wiertacz w drewnie
752390 Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni

753 Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

7531 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

753101 Bieliźniarz
753102 Gorseciarka
753103 Kapelusznik-czapnik
753104 Kożusznik
753105 Krawiec S
753106 Kuśnierz S
753107 Modystka
753108 Rękawicznik
753190 Pozostali krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni

7532 Konstruktorzy i krojczowie odzieży

753201 Konstruktor odzieży
753202 Krojczy

7533 Szwaczki, hafciarki i pokrewni

753301 Hafciarka
753302 Parasolnik
753303 Szwaczka ręczna
753304 Wytwórca abażurów
753305 Żaglownik
753390 Pozostałe szwaczki, hafciarki i pokrewni

7534 Tapicerzy i pokrewni

753401 Bieliźniarz-kołdrzarz
753402 Tapicer S
753403 Tapicer meblowy
753490 Pozostali tapicerzy i pokrewni

7535 Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

753501 Garbarz skór S
753502 Garbarz skór bez włosa
753503 Klasyfikator skór
753504 Konserwator skór surowych
753505 Wyprawiacz skór futerkowych
753590 Pozostali wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni

7536 Obuwnicy i pokrewni

753601 Cholewkarz
753602 Obuwnik S
753603 Obuwnik miarowy
753604 Obuwnik ortopedyczny
753606 Szewc
753690 Pozostali obuwnicy i pokrewni

7537 Kaletnicy, rymarze i pokrewni

753701 Bandażysta ortopedyczny
753702 Kaletnik S
753703 Rymarz
753790 Pozostali kaletnicy, rymarze i pokrewni

754 Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy i pokrewni

7541 Nurkowie

754101 Kierownik prac podwodnych
754102 Nurek
754104 Operator systemów nurkowych
754105 Płetwonurek ratownik
754190 Pozostali nurkowie

7542 Strzałowi i pokrewni

754201 Strzałowy (górnik strzałowy)
754202 Wydawca środków strzałowych
754203 Instruktor strzałowy
754290 Pozostali strzałowi i pokrewni

7543 Klasyfikatorzy wyrobów przemysłowych

754301 Klasyfikator wyrobów przemysłowych

7544 Robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

754401 Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
754402 Pracownik ochrony roślin
754490 Pozostali robotnicy zwalczania szkodników i chwastów

7549 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

754901 Monter znaków nawigacyjnych
754902 Monter żaluzji
754990 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani

8 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811 Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

8111 Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

811101 Górnik eksploatacji podziemnej S
811102 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S
811103 Sygnalista szybowy
811107 Operator maszyn i urządzeń do pozyskiwania torfu
811108 Operator maszyn urabiających i ładujących
811111 Wydobywca kruszywa i gliny
811190 Pozostali górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni

8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

811201 Operator maszyn i urządzeń do przerobu torfu
811202 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej rud
811203 Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla
811204 Operator maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców mineralnych
811290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

8113 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

811301 Górnik eksploatacji otworowej S
811302 Operator urządzeń do obróbki odwiertów wydobywczych
811304 Wiertacz studni
811305 Wiertacz S
811390 Pozostali operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

8114 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

811401 Hartowacz betonów i sylikatów
811402 Krajacz materiałów budowlanych
811404 Operator urządzeń do formowania bloków i tynków gipsowych
811405 Operator urządzeń do produkcji elementów z betonu komórkowego
811406 Operator urządzeń do produkcji mas asfaltobetonowych
811407 Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych
811408 Pilarz kamienia
811409 Szlifierz kamienia
811490 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni

812 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

8121 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

812101 Ciągacz rur
812102 Hartownik
812103 Operator agregatów do obróbki cieplnej
812104 Operator maszyn do produkcji drutów i prętów
812105 Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej S
812106 Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S
812107 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S
812108 Operator maszyny rozlewniczej
812109 Operator pieców do obróbki cieplnej
812110 Operator urządzeń do ciągłego odlewania stali
812111 Operator urządzeń do elektrolitycznego uzyskiwania metali
812112 Operator urządzeń próżniowego odgazowania stali
812113 Operator urządzeń przygotowania wsadu
812114 Operator urządzeń walcowni
812115 Piecowy nagrzewania wsadu w walcowni
812116 Piecowy pieca łukowego
812117 Pulpitowy wielkich pieców
812118 Tłoczarz w metalu
812119 Wytapiacz metali nieżelaznych
812120 Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
812190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali

8122 Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

812201 Operator urządzeń do elektroforetycznego nakładania powłok
812202 Operator urządzeń do emaliowania
812203 Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych
812204 Operator urządzeń do natryskowego nakładania powłok
812205 Operator urządzeń do platerowania
812206 Operator urządzeń do przygotowania powierzchni do nakładania powłok
812207 Operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok
812290 Pozostali operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok

813 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

8131 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

813101 Aparatowy procesów chemicznych
813102 Operator maszyn do produkcji papy
813103 Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
813104 Operator maszyn zapałczanych
813105 Operator reaktorów i autoklawów
813106 Operator urządzeń destylacyjnych
813107 Operator urządzeń do ekstrakcji
813108 Operator urządzeń do krystalizacji
813109 Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
813110 Operator urządzeń do produkcji cementu
813111 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów nieorganicznych
813112 Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
813113 Operator urządzeń do produkcji dezynfektantów
813114 Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
813115 Operator urządzeń do produkcji katalizatorów
813116 Operator urządzeń do produkcji mas bitumicznych
813117 Operator urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych
813118 Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
813119 Operator urządzeń do produkcji nawozów sztucznych
813120 Operator urządzeń do produkcji ołówków
813121 Operator urządzeń do produkcji sadzy
813122 Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
813123 Operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących
813124 Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
813125 Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych
813126 Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych
813127 Operator urządzeń do produkcji wyrobów kosmetycznych
813128 Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
813129 Operator urządzeń filtrujących
813130 Operator urządzeń granulujących
813131 Operator urządzeń homogenizujących
813132 Operator urządzeń koksowniczych
813133 Operator urządzeń mieszających
813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego S
813135 Operator urządzeń rozdrabniających
813136 Operator urządzeń sorpcyjnych
813137 Operator urządzeń wyparnych
813138 Operator wirówek
813139 Stokażowy
813190 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych

8132 Operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

813201 Operator minilabu fotograficznego
813202 Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych
813290 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów

814 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

8141 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

814101 Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
814102 Operator urządzeń do wulkanizacji
814103 Operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych
814104 Wulkanizator
814105 Wulkanizator taśm przenośnikowych
814190 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych

8142 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

814201 Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych
814202 Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw
814203 Odlewnik wyrobów z materiałów polimerowych
814204 Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
814205 Operator urządzeń do cięcia folii i płyt
814206 Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
814207 Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
814208 Operator wtryskarki
814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S
814290 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

8143 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

814301 Operator maszyn do lakierowania i laminowania przetworów papierowych
814302 Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury
814303 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów piśmiennych
814304 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych
814305 Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej
814306 Operator maszyn do produkcji sznurka i tulei
814307 Operator maszyn krojących i wykrawających do papieru
814308 Operator pras do formowania wyrobów z masy papierniczej
814390 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych

815 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

8151 Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

815101 Operator maszyn do przygotowania włókien
815102 Operator maszyn przędzalniczych
815103 Operator przewijarek i skręcarek nitek
815190 Pozostali operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni

8152 Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

815201 Operator maszyn dziewiarskich
815202 Operator maszyn przygotowawczych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
815203 Operator maszyn tkackich
815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym S
815290 Pozostali operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich

8153 Operatorzy maszyn do szycia

815301 Szwaczka maszynowa

8154 Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

815401 Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych

8155 Operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

815501 Operator agregatów natryskowych
815502 Operator maszyn i urządzeń chemicznej obróbki skór
815503 Operator maszyn i urządzeń mechanicznej obróbki skór
815590 Pozostali operatorzy maszyn do wyprawiania futer i skór

8156 Operatorzy maszyn do produkcji obuwia i pokrewni

815601 Operator obuwniczych urządzeń szwalniczych
815602 Operator urządzeń kaletniczych
815603 Operator urządzeń montażowych obuwia
815604 Operator urządzeń wykrawających elementy obuwia
815605 Obuwnik przemysłowy
815690 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji obuwia

8157 Operatorzy maszyn do prania

815701 Operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów
815702 Pracownik pralni chemicznej
815790 Pozostali operatorzy maszyn do prania

8159 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

815901 Operator maszyn do produkcji włóknin i przędzin
815902 Operator maszyn tapicerskich
815903 Operator urządzeń do klejenia elementów odzieży
815904 Operator urządzeń wykrawających i nawarstwiających
815990 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowani

816 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

8160 Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

816001 Aparatowy produkcji drożdży
816002 Aparatowy produkcji octu
816003 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego S
816004 Operator urządzeń do konfekcjonowania herbaty
816005 Operator urządzeń do obróbki surowca mleczarskiego
816006 Operator urządzeń do produkcji cukru
816007 Operator urządzeń do produkcji koncentratów spożywczych
816008 Operator urządzeń do produkcji majonezu i musztardy
816009 Operator urządzeń do produkcji makaronu
816010 Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
816011 Operator urządzeń do produkcji pasz
816012 Operator urządzeń do produkcji pieczywa
816013 Operator urządzeń do produkcji piwa
816014 Operator urządzeń do produkcji spirytusu
816015 Operator urządzeń do produkcji tłuszczów roślinnych
816016 Operator urządzeń do produkcji wina
816017 Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych
816018 Operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
816019 Operator urządzeń do produkcji wyrobów spirytusowych
816020 Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
816021 Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
816022 Operator urządzeń do suszenia zbóż
816023 Operator urządzeń elewatorów zbożowych
816024 Operator urządzeń linii aseptycznego rozlewu w opakowania kartonowe
816025 Operator urządzeń przemysłu tytoniowego
816026 Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
816027 Operator urządzeń do przetwórstwa kawy
816028 Operator urządzeń do przetwórstwa mięsa
816029 Operator urządzeń do przetwórstwa owocowo-warzywnego
816030 Operator urządzeń do przetwórstwa ryb
816031 Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego
816090 Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

817 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

8171 Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

817101 Operator kalandrów wyrobów papierowych
817102 Operator linii do belowania makulatury
817103 Operator maszyny odwadniającej celulozę
817104 Operator maszyny papierniczej
817105 Operator maszyny tekturniczej
817106 Operator pergaminiarki
817107 Operator urządzeń bielących masy włókniste
817108 Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
817109 Operator urządzeń do mielenia masy włóknistej
817110 Operator urządzeń do przygotowywania i dozowania dodatków masowych
817111 Operator urządzeń do ścierania drewna
817112 Operator urządzeń rębalni drewna
817113 Operator urządzeń rozwłókniających
817114 Operator urządzeń warzelni
817190 Pozostali operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru

8172 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

817201 Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek
817202 Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
817203 Operator pras w produkcji drzewnej
817204 Operator sklejarek płyt stolarskich
817205 Operator skrawarek drewna
817206 Operator spajarek okleiny i łuszczki
817207 Operator strugarek i frezarek do drewna
817208 Operator urządzeń do końcowej obróbki płyt
817209 Sterowniczy linii sztaplowania i pakietowania tarcicy
817210 Pilarz
817211 Tartacznik
817290 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

818 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

8181 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

818101 Operator automatów do formowania wyrobów szklanych
818102 Operator maszyn do formowania szkła płaskiego
818103 Operator odprężarek wyrobów szklanych
818104 Operator urządzeń do chemicznego polerowania szkła
818105 Operator urządzeń do formowania i przetwórstwa włókna szklanego
818106 Operator urządzeń do formowania wyrobów ceramicznych
818107 Operator urządzeń do formowania wyrobów ogniotrwałych
818108 Operator urządzeń do formowania wyrobów sylikatowych
818109 Operator urządzeń do gięcia szkła
818110 Operator urządzeń do hartowania szkła
818111 Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
818112 Operator urządzeń do obróbki płomieniowej szkła
818113 Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
818114 Operator urządzeń do produkcji termosów
818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego S
818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S
818117 Prasowacz ceramiki elektronicznej i elektrotechnicznej
818118 Przygotowywacz mas ceramicznych
818119 Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
818120 Szlifierz ceramiki
818121 Maszynowy szlifierz-polerowacz szkła
818122 Topiarz fryty
818123 Topiarz mas mineralnych
818124 Topiarz szkła
818125 Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
818126 Wypalacz wyrobów ceramicznych
818190 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych

8182 Maszyniści kotłów parowych i pokrewni

818201 Maszynista kotła
818202 Maszynista urządzeń nawęglania
818203 Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania
818204 Palacz gazowych kotłów centralnego ogrzewania
818205 Palacz wodnych rusztowych kotłów centralnego ogrzewania
818206 Palacz kotłów parowych
818290 Pozostali maszyniści kotłów parowych i pokrewni

8183 Operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

818301 Operator maszyn kopertujących
818302 Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
818303 Operator urządzeń pakujących
818304 Operator urządzeń znakujących
818390 Pozostali operatorzy urządzeń pakujących, znakujących i urządzeń do napełniania butelek

8189 Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

818901 Operator urządzeń do paletyzacji
818902 Operator urządzeń utylizacji surowców zwierzęcych
818903 Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich
818990 Pozostali operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych gdzie indziej niesklasyfikowani

82 Monterzy

821 Monterzy

8211 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

821101 Monter aparatów i przyrządów optycznych
821102 Monter aparatury i urządzeń chemicznych
821103 Monter kotłów i armatury kotłowej
821104 Monter maszyn i urządzeń okrętowych
821105 Monter maszyn i urządzeń przemysłowych
821106 Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych
821107 Monter obrabiarek
821108 Monter płatowców i śmigłowców
821109 Monter pojazdów i urządzeń transportowych
821110 Monter silników spalinowych
821111 Monter sprzętu gospodarstwa domowego
821112 Monter taboru szynowego
821113 Monter układów hydraulicznych i pneumatycznych
821114 Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych
821115 Monter urządzeń laserowych
821116 Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym
821190 Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

8212 Monterzy sprzętu elektrycznego

821201 Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
821202 Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
821203 Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych
821204 Monter maszyn elektrycznych
821205 Monter osprzętu elektrotechnicznego
821206 Monter sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
821207 Monter wiązek elektrycznych
821290 Pozostali monterzy sprzętu elektrycznego

8213 Monterzy sprzętu elektronicznego

821301 Monter aparatury i urządzeń techniki jądrowej
821302 Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń
821303 Monter elektroniki samochodowej
821304 Monter podzespołów i zespołów elektronicznych
821305 Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego
821306 Monter zestrajacz urządzeń elektronicznych
821390 Pozostali monterzy sprzętu elektronicznego

8219 Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

821901 Konfekcjoner wyrobów gumowych
821902 Monter mebli
821904 Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
821905 Monter wyrobów z drewna
821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych
821907 Składacz sprzętu spadochronowego
821990 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani

83 Kierowcy i operatorzy pojazdów

831 Maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i pokrewni

8311 Maszyniści kolejowi i metra

831101 Kierowca drezyny i wózka motorowego
831102 Kierowca lokomotywy spalinowej
831103 Maszynista pociągu metra
831104 Maszynista
831105 Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra
831106 Prowadzący maszyny do kolejowych robót budowlanych
831190 Pozostali maszyniści kolejowi i metra

8312 Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

831201 Dróżnik przejazdowy
831202 Dyspozytor ruchu metra
831203 Dyżurny ruchu i stacji metra
831204 Dyżurny ruchu
831205 Manewrowy
831206 Manewrowy metra
831207 Nastawniczy
831208 Operator pociągowy
831209 Rewident taboru
831210 Ustawiacz
831211 Zwrotniczy
831212 Dyspozytor ruchu kolejowego
831290 Pozostali dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni

832 Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

8321 Kierowcy motocykli

832101 Kurier motocyklowy
832190 Pozostali kierowcy motocykli

8322 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

832201 Kierowca mechanik
832202 Kierowca samochodu dostawczego
832203 Kierowca samochodu osobowego
832204 Przewoźnik osób
832205 Taksówkarz
832290 Pozostali kierowcy samochodów osobowych i dostawczych

833 Kierowcy ciężarówek i autobusów

8331 Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

833101 Kierowca autobusu
833102 Kierowca trolejbusu
833103 Kierujący tramwajem (motorniczy)
833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów

8332 Kierowcy samochodów ciężarowych

833201 Kierowca autocysterny
833202 Kierowca ciągnika siodłowego
833203 Kierowca samochodu ciężarowego
833290 Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

834 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

8341 Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

834101 Kierowca ciągnika rolniczego
834102 Kombajnista (kierowca kombajnu)
834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S
834104 Operator ciągników zrywkowych do zrywki podwieszanej
834105 Operator maszyn leśnych S
834106 Operator maszyn ogrodniczych
834107 Operator maszyn rolniczych
834108 Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
834109 Operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
834110 Operator wielooperacyjnych samojezdnych maszyn leśnych
834111 Operator zrywkowych kolejek linowych
834190 Pozostali operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

834201 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S
834202 Operator maszyn drogowych
834203 Operator maszyn i sprzętu torowego
834204 Operator sprzętu ciężkiego
834205 Operator koparki
834206 Operator koparko-ładowarki
834207 Operator ładowarki
834208 Operator spycharki
834290 Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

834301 Maszynista doku
834302 Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
834303 Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
834304 Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
834305 Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
834306 Operator dźwignic linotorowych
834307 Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
834308 Operator mostu zwodzonego
834309 Operator przenośników
834310 Operator przenośników taśmowych
834311 Operator suwnic (suwnicowy)
834312 Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
834313 Operator urządzeń ładunkowych silosu
834314 Operator wieżowy przenośnika taśmowego
834315 Operator wywrotnic wagonowych
834316 Operator żurawia jezdniowego
834317 Operator żurawia wieżowego
834390 Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni

8344 Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

835 Marynarze i pokrewni

8350 Marynarze i pokrewni (z wyłączeniem sił zbrojnych)

835001 Flisak-retman
835002 Latarnik
835003 Marynarz statku morskiego
835004 Marynarz żeglugi śródlądowej
835005 Sternik żeglugi śródlądowej
835006 Bosman żeglugi śródlądowej
835007 Przewoźnik żeglugi śródlądowej
835090 Pozostali marynarze i pokrewni

9 PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRACE PROSTE

91 Pomoce domowe i sprzątaczki

911 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

9111 Pomoce domowe i sprzątaczki

911101 Pomoc domowa
911102 Sprzątaczka domowa

9112 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne

911201 Łazienkowa
911202 Palacz pieców zwykłych
911203 Pokojowa
911204 Pomoc laboratoryjna
911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S
911206 Salowa
911207 Sprzątaczka biurowa
911208 Sprzątacz pojazdów
911290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

912 Myjący pojazdy, szyby, praczki i inni sprzątacze

9121 Praczki ręczne i prasowacze

912101 Maglarz
912102 Praczka
912103 Prasowaczka ręczna

9122 Czyściciele pojazdów

912201 Czyściciel pojazdów
912202 Operator myjni

9123 Zmywacze okien

912301 Zmywacz okien (czyściciel szyb)

9129 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem

912901 Czyściciel basenów pływackich
912902 Czyściciel dywanów
912903 Zmywacz graffiti
912904 Operator maszyn czyszczących
912990 Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani

92 Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

921 Robotnicy wykonujący prace proste w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie

9211 Robotnicy wykonujący proste prace polowe

921101 Pomocniczy robotnik polowy

9212 Robotnicy wykonujący prace proste w hodowli zwierząt

921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt

9213 Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

921301 Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

9214 Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

921401 Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni
921402 Pomocniczy robotnik szklarniowy
921403 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym
921490 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie

9215 Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

921501 Pomocniczy robotnik leśny
921502 Pomocniczy robotnik w łowiectwie
921590 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie

9216 Robotnicy wykonujący prace proste w rybołówstwie i zakładach akwakultury

921601 Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim

93 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

931 Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie i budownictwie

9311 Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

931101 Robotnik górniczy dołowy
931102 Robotnik naziemny w górnictwie
931190 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

9312 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

931201 Grabarz
931202 Kopacz
931203 Meliorant
931204 Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
931205 Pomocniczy robotnik drogowy
931206 Pomocniczy robotnik mostowy
931207 Pomocniczy robotnik torowy
931290 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni

9313 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

931301 Pomocniczy robotnik budowlany

932 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

9321 Ręczni pakowacze i znakowacze

932101 Pakowacz ręczny
932102 Ręczny znakowacz wyrobów

9329 Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani

932901 Konserwator części / sprzętu
932902 Lagowacz
932903 Liczarz
932904 Patroszacz ryb
932905 Pomoc krawiecka
932906 Pomocnik ciastkarza
932907 Pomocnik lakiernika
932908 Pomocnik mechanika
932909 Pomocnik mleczarski
932910 Pomocnik piekarza
932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
932912 Robotnik myjący części i zespoły
932913 Sortowacz
932914 Wydawca materiałów
932990 Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

933 Robotnicy wykonujący prace proste w transporcie i proste prace magazynowe

9331 Prowadzący pojazdy napędzane siłą mięśni

933101 Rykszarz

9332 Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta

933201 Dorożkarz
933202 Wozak

9333 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

933301 Ładowacz
933302 Napełniający zbiorniki przenośne
933303 Pracownik przeprowadzkowy
933304 Robotnik magazynowy
933305 Robotnik pracujący na rampie
933306 Robotnik portowy (doker)
933307 Sztauer-trymer
933308 Tragarz
933309 Wagowy
933390 Pozostali robotnicy pracujący przy przeładunku towarów

9334 Układacze towarów na półkach

933401 Pracownik rozkładający towar na półkach

94 Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

941 Pracownicy wykonujący prace proste związane z przygotowywaniem posiłków

9411 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food

941101 Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food

9412 Pomoce kuchenne

941201 Pomoc kuchenna
941202 Zmywacz naczyń

95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach

951 Pracownicy świadczący usługi na ulicach

9510 Pracownicy świadczący usługi na ulicach

951001 Czyściciel butów
951002 Dystrybutor ulotek
951003 Rozlepiacz afiszy
951004 Uliczny zmywacz szyb samochodowych
951090 Pozostali pracownicy świadczący usługi na ulicach

952 Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

9520 Uliczni sprzedawcy produktów (z wyłączeniem żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia)

952001 Uliczny sprzedawca produktów nieżywnościowych / żywności o długim terminie przydatności do spożycia

96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy wykonujący prace proste

961 Ładowacze nieczystości i pokrewni

9611 Ładowacze nieczystości

961101 Ładowacz nieczystości płynnych
961102 Ładowacz nieczystości stałych
961103 Pracownik zbiórki odpadów
961190 Pozostali ładowacze nieczystości

9612 Sortowacze odpadów

961201 Sortowacz surowców wtórnych
961202 Sortowacz odpadów komunalnych
961290 Pozostali sortowacze odpadów

9613 Zamiatacze i pokrewni

961301 Robotnik oczyszczania miasta
961302 Robotnik placowy
961303 Zamiatacz
961390 Pozostali zamiatacze i pokrewni

962 Inni pracownicy wykonujący prace proste

9621 Gońcy, bagażowi i pokrewni

962101 Bagażowy
962102 Boy hotelowy
962103 Dostawca potraw
962104 Dźwigowy (windziarz)
962105 Goniec
962106 Kolporter
962107 Noszowy
962190 Pozostali gońcy, bagażowi i pokrewni

9622 Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

962201 Pracownik prac dorywczych
962202 Statysta
962290 Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste

9623 Odczytujący liczniki i wybierający monety z automatów

962301 Odczytywacz liczników
962302 Wybieracz monet / żetonów z automatów

9629 Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

962901 Bileter
962902 Dozorca
962903 Parkingowy
962904 Szaleciarz
962905 Szatniarz
962906 Woźny
962990 Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

0 SIŁY ZBROJNE

01 Oficerowie sił zbrojnych

011 Oficerowie sił zbrojnych

0110 Oficerowie sił zbrojnych

011001 Oficer sił zbrojnych

02 Podoficerowie sił zbrojnych

021 Podoficerowie sił zbrojnych

0210 Podoficerowie sił zbrojnych

021001 Podoficer sił zbrojnych

03 Żołnierze szeregowi

031 Żołnierze szeregowi

0310 Żołnierze szeregowi

031001 Żołnierz szeregowy

 

OBJAŚNIENIA DO STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zwana dalej „klasyfikacją”, jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Zawód stanowi źródło dochodów i oznacza zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających kompetencji nabytych w toku uczenia się lub praktyki; specjalność obejmuje część zawodu, wymagającą dodatkowych kompetencji. Klasyfikacja została opracowana na podstawie Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych. W klasyfikacji uwzględniono cztery szerokie poziomy kompetencji określone w ISCO-08 oraz poziomy kształcenia określone w Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED 2011).

 

Tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kompetencji (od nas: struktura w rozporządzeniu została przedstawiona w tabeli. Z uwagi na czytelność na urządzeniach moblilnych my przedstawiamy ją opisowo, bez tabeli)

Nazwa grupy wielkiej: 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 11, elementarnych: 31 – Liczba zawodów i specjalności: 157 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 3, 4 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nazwa grupy wielkiej: 2 Specjaliści – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 6, średnich: 31, elementarnych: 99 – Liczba zawodów i specjalności: 708 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 4 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 5, 6, 7, 8

Nazwa grupy wielkiej: 3 Technicy i inny średni personel – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 5, średnich: 20, elementarnych: 87 – Liczba zawodów i specjalności: 490 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 3 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 4 Pracownicy biurowi – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 8, elementarnych: 27 – Liczba zawodów i specjalności: 68 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2, 3 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 5 Pracownicy usług i sprzedawcy – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 4, średnich: 12, elementarnych: 39 – Liczba zawodów i specjalności: 130 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2, 3 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3, 4

Nazwa grupy wielkiej: 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 9, elementarnych: 17 – Liczba zawodów i specjalności: 54 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3

Nazwa grupy wielkiej: 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 5, średnich: 14, elementarnych: 69 – Liczba zawodów i specjalności: 393 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 3

Nazwa grupy wielkiej: 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 14, elementarnych: 41 – Liczba zawodów i specjalności: 339 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 2 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 2,3

Nazwa grupy wielkiej: 9 Pracownicy wykonujący prace proste – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 6, średnich: 11, elementarnych: 32 – Liczba zawodów i specjalności: 101 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 1 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 1,2

Nazwa grupy wielkiej: 10 Siły zbrojne – Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 3, średnich: 3, elementarnych: 3 – Liczba zawodów i specjalności: 3 – Poziom kompetencji wg ISCO-08: 1,2,3,4 – Poziom kształcenia wg ISCED 2011: 2,3,4,5,6,7,8

RAZEM:  Liczba grup w ramach grupy wielkiej: dużych: 43, średnich: 133, elementarnych: 445 – Liczba zawodów i specjalności: 2443.

 

Wszystkie pozycje klasyfikacyjne opatrzone zostały symbolem cyfrowym. Analogicznie jak w standardzie ISCO-08 grupy wielkie oznaczono symbolem jednocyfrowym, grupy duże – dwucyfrowym, grupy średnie – trzycyfrowym, grupy elementarne – czterocyfrowym. Symbol sześciocyfrowy (niewystępujący w ISCO-08) przypisano do zawodu lub specjalności w grupach elementarnych.

Klasyfikowanie wymaga znajomości charakterystyki zarówno grup zawodów, jak i samych zawodów. Poszczególne grupy wielkie zawodów można scharakteryzować następująco:

1. Grupa 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

2. Grupa 2. Specjaliści – grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie.

3. Grupa 3. Technicy i inny średni personel – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania.

4. Grupa 4. Pracownicy biurowi – grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz spełniania obowiązków wobec klientów, szczególnie związanych z operacjami pieniężnymi, organizowaniem podróży, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu.

5. Grupa 5. Pracownicy usług i sprzedawcy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do świadczenia usług ochrony, usług osobistych związanych między innymi z podróżą, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem żywności, opieką osobistą oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych.

6. Grupa 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uprawy i zbioru ziemiopłodów, zbierania owoców lub roślin dziko rosnących, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierząt, połowów lub chowu i hodowli ryb.

7. Grupa 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. Główne zadania wymagają znajomości i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materiałów, maszyn i wytwarzanych produktów.

8. Grupa 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – grupa ta obejmuje zawody wymagające wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do prowadzenia pojazdów i innego sprzętu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urządzeń przemysłowych na miejscu lub za pomocą zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów zgodnie z normami i metodami montażu. Wykonywanie zadań wymaga odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Grupa 9. Pracownicy wykonujący prace proste – grupa ta obejmuje zawody, które wymagają podstawowych umiejętności i wiedzy teoretycznej niezbędnych do wykonywania przeważnie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzędzi ręcznych i przy ograniczonej własnej inicjatywie i ocenie.

10. Grupa 10. Siły zbrojne – w grupie tej klasyfikowani są żołnierze zawodowi służby stałej i kontraktowej.

Prawidłowe klasyfikowanie wymaga uwzględniania niżej podanych zasad:

1. Jeżeli poziom wykształcenia pracownika jest niższy lub wyższy w stosunku do usytuowania zawodu w grupie wielkiej, należy brać pod uwagę umiejscowienie zawodu w klasyfikacji, a nie poziom wykształcenia osoby klasyfikowanej. Na przykład, zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, pielęgniarki i położne zostały sklasyfikowane w grupie wielkiej 2. Jeżeli pielęgniarka lub położna nie posiada wyższego wykształcenia, także powinna być sklasyfikowana w grupie wielkiej 2.

2. W przypadkach kiedy zadania pracownika wymagają wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych poziomach kompetencji, jego zawód powinien być klasyfikowany zgodnie z zadaniami wymagającymi najwyższego poziomu, np. jeśli pracownik projektujący systemy komputerowe wykonuje również prace operatora wprowadzania danych, to pracownik ten powinien być klasyfikowany w grupie wielkiej 2 jako projektant/architekt systemów teleinformatycznych.

3. W przypadkach kiedy zadania pracownika są typowe dla kilku zawodów lub specjalności na tym samym poziomie kompetencji, jak np. w przypadku pracownika określanego jako blacharz-spawacz – pracownik ten powinien być klasyfikowany w zawodzie o przeważającym zespole czynności, a więc jako blacharz lub jako spawacz.

4. W przypadkach kiedy zadania związane są z różnymi etapami procesu wytwarzania i dystrybucji produktów i usług, zadania związane z fazą produkcyjną powinny mieć priorytet nad zadaniami pochodnymi, związanymi ze sprzedażą i marketingiem czy transportem, np. pracownik, który piecze chleb i go sprzedaje, powinien być klasyfikowany jako piekarz, a nie jako sprzedawca.

5. W grupie wielkiej 1 zawody kierownicze klasyfikowane są zgodnie z pełnioną funkcją. Dyrektorzy dużych organizacji, którzy jednocześnie są członkami zarządu i podejmują decyzje o charakterze strategicznym, powinni być klasyfikowani bez względu na wielkość organizacji w grupie 1120 – Dyrektorzy generalni i zarządzający. Wszyscy pozostali dyrektorzy i kierownicy (w tym kierownicy liniowi) niebędący jednocześnie członkami zarządu powinni być klasyfikowani w grupach 12 – Kierownicy do spraw zarządzania i handlu, 13 – Kierownicy do spraw produkcji i usług oraz 14 – Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, zgodnie z ich zadaniami, niezależnie od wielkości organizacji.

6. Jako kierowników należy klasyfikować tylko tych pracowników, których zadania kierownicze przeważają nad zadaniami wymagającymi kwalifikacji ściśle naukowych, technicznych, medycznych czy prawniczych. Jeśli natomiast przeważają te ostatnie zadania, jak np. w przypadku głównego konstruktora, głównego technologa czy partnera w kancelarii prawniczej, pracownicy ci traktowani są jako specjaliści, którym powierzono odpowiednie stanowiska, i w związku z tym powinni być klasyfikowani w grupie wielkiej 2.

7. Ponieważ klasyfikacja nie uwzględnia statusu zatrudnionych, więc również „pracujący właściciele” są klasyfikowani zależnie od tego, czy ich zadania i obowiązki są zasadniczo podobne do menedżera (kierownika) czy do pracownika wykonującego prace związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Zatem osoby pracujące na własny rachunek, jako właściciele małych, często jednoosobowych zakładów usługowych, sklepów, piekarni, punktów krawieckich itp., powinni być klasyfikowani nie w grupie wielkiej 1, lecz jako sprzedawcy, piekarze czy krawcy.

8. Pracownicy naukowi, którzy jednocześnie są nauczycielami akademickimi, powinni być klasyfikowani jako nauczyciele szkół wyższych, a nie jako specjaliści w swojej dziedzinie.

9. Pracowników zatrudnionych na stanowisku mistrza (na ogół wymagane jest wykształcenie średnie) należy klasyfikować w grupie wielkiej 3 – Technicy i inny średni personel, zgodnie z profilem produkcji przedsiębiorstwa bądź wyuczonym zawodem. Osoby zatrudnione na stanowiskach brygadzistów (z reguły wykształcenie zasadnicze zawodowe) powinny być sklasyfikowane w grupie wielkiej 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w zależności od profilu produkcji przedsiębiorstwa lub wyuczonego zawodu.

10. W grupie wielkiej 7 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają znajomości i zrozumienia wszystkich faz procesów produkcji, stosowanych materiałów i narzędzi oraz właściwości i przeznaczenia produktu końcowego, niezależnie od tego czy wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia są mniej lub bardziej skomplikowane.

11. W grupie wielkiej 8 powinni być klasyfikowani ci robotnicy, których zadania wymagają głównie znajomości obsługi maszyn i urządzeń na ich stanowisku pracy, reagowania na uszkodzenia maszyn oraz rozpoznawania i sygnalizowania lub usuwania wszelkich nieprawidłowości, zanim zdążą one w istotny sposób wpłynąć na proces produkcyjny.

12. Zawody lub specjalności, których nie można przyporządkować do konkretnych pozycji, należy klasyfikować w pozycji „….90 … gdzie indziej niesklasyfikowani”, znajdującej się na końcu większości grup elementarnych.

13. W pozycji, która zawiera znak „/” („i/lub”), należy klasyfikować osoby wykonujące jeden ze wskazanych w tej pozycji zawodów.

14. Dodatkowe określenie w nawiasie umieszczone przy nazwie zawodu należy traktować jako synonim lub odpowiednik często występujący na rynku pracy.

15. Zawód nie ma płci – użyte w klasyfikacji tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego oraz nazwy rodzaju żeńskiego tylko w zawodach wyraźnie zdominowanych przez kobiety nie powinny mieć wpływu na klasyfikowanie osób.

16. W zawodach szkolnictwa zawodowego nauczanych w systemie oświaty, oznaczonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy znacznikiem „s”, zostały wyodrębnione kwalifikacje zawodowe wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1145/1

Dodaj komentarz