W Dzienniku Ustaw z 25 listopada 2014 r. opublikowano pod pozycją 1644 zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia część przepisów dotyczących popularnej ulgi na dzieci.

Nadal od podatku dochodowego ulgę na dzieci mogą stosować osoby, które przez rozliczany rok:
1) wykonywały władzę rodzicielską;
2) pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało;
3) sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Przepisy pozostają więc niezmienne w stosunku do poprzedniego roku co do tego kto może stosować ulgę i za jaki okres ona przysługuje.

Zmieniły się natomiast kwoty odliczeń. I tak, w rozliczeniu dochodów w 2015 roku za rok 2014, odliczeniu podlega w stosunku do:
1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł miesięcznie (za cały rok: 1.112,04 zł), z zastrzeżeniem, że dochody podatnika:
a) pozostającego przez cały 2014 rok w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim (przez cały lub część 2014 roku), nie przekroczyły kwoty 56 000 zł, z wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4 ustawy (do którego ma zastosowanie kwota 112 000 zł);
2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko (za cały rok: 1.112,04 zł);
3) trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
a) 92,67 zł miesięcznie odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok łącznie: 2.224.08 zł),
b) 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko (za cały rok: 2.000,04 zł.),
c) 225 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok: 2.700 zł.).

Należy zwrócić uwagę, że przy rodzinie, która ma np. czworo dzieci ulga nie będzie liczona przez pomnożenie 4 razy 2.700 zł., ale będzie sumą kwot: 1.112,04 zł (za pierwsze dziecko) + 1.112,04 zł (za drugie dziecko) + 2.000,04 zł. (za trzecie dziecko) + 2.700 zł (za czwarte dziecko). Brzydko można powiedzieć, że dzieci zostały różnie wycenione, natomiast dla Państwa nie warte premiowania podatkowego są jedynaki rodziców zarabiających ponad 56 000 zł (w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko) lub 112 000 zł (w przypadku małżeństw), gdyż ulga na te dzieci w ogóle nie przysługuje. Dotyczy to również dzieci, które mają starsze rodzeństwo, na które rodzice nie mogą już korzystać z ulgi.

Nowością jest również możliwość otrzymania przez rodziców/opiekunów kwoty większej niż zapłacony w roku podatkowym (z zaliczek) podatek. Dotychczas kwota nadpłaty (podatku do zwrotu) była ograniczona wysokością zapłaconego podatku. Od rozliczenia za 2014 r., jeśli kwota przysługującego rozliczenia z tytułu ulgi na dzieci/dziecko jest wyższa od kwoty odliczonej (na podstawie zapłaconego podatku), podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną. Jest jednak pewna granica, której ulga nie może przekroczyć. Jest to suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Czyli kwota do zwrotu może maksymalnie wynieść kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy + kwotę składek na ubezpieczenie społeczne + kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne (z pewnym ograniczeniem procentowym). Przy czym zwrot tych kwot nie uniemożliwia korzystania z opieki zdrowotnej ani nie pomniejsza kapitału, od którego zależy wysokość emerytury.
Do kwot zwiększających zwrot z tytułu ulgi na dzieci nie wlicza się składek odliczonych w zeznaniu podatnika rozliczającego podatek dochodowy z zastosowaniem 19-procentowej składki (przedsiębiorców i rolników będących na tzw. liniówce) lub rozliczających się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, którzy przez cały rozliczany rok pozostawali w związku małżeńskim, składki sumuje się. Podobnie w przypadku małżeństwa zawartego przed rozpoczęciem rozliczanego roku, w przypadku gdy jeden z małżonków zmarł w trakcie tego roku.

Ustawa w nowym brzmieniu ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz