W Dzienniku Ustaw z 12 listopada 2014 r. opublikowano pod pozycją 1563 ustawę z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana dotyczy głównie obowiązków płatników co do przesyłania informacji podatnikom i urzędowi skarbowemu, w określonych w niej przypadkach, do końca lutego roku następującego po roku, którego informacja dotyczy (zasada), chyba, że płatnik zakończy wcześniej działalność gospodarczą – wówczas do ostatniego dnia jej prowadzenia.

Ale… ustawa mówi również o składaniu urzędowi skarbowemu deklaracji, informacji oraz rocznych obliczeń podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy płatnicy muszą przygotować te dokumenty dla więcej niż 5 podatników. Dokumentów w tej formie nie muszą przesyłać biura rachunkowe czy księgowe, gdy dotyczy to deklaracji składanych w imieniu i na rzecz zlecających przedsiębiorców. Ważne jest, że jeśli płatnik może i zdecyduje się na złożenie deklaracji w formie pisemnej, ma na to czas do końca stycznia następnego roku (a nie do końca lutego).

Ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych (czy też strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r., a u podatników, u których rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym: od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Dodaj komentarz