W tym artykule dotyczącym dokumentacji cen transferowych omówiliśmy regulację obowiązującą w czasie jego pisania, czyli w 2013 r. W zasadzie jest ona aktualna dla dokumentacji sporządzanych również za okres do końca 2014 r. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do obu ustaw – o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zmiany, które poszerzyły krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji oraz – w związku z tym – również poszerzyły listę transakcji, które trzeba udokumentować.

Jak już więc pisaliśmy dokładnie omawiając tę problematykę, do końca 2014 r. obowiązek opracowywania dokumentacji dotyczył transakcji osób fizycznych oraz prawnych powiązanych w sposób bezpośredni lub pośredni. Od 2015 r. dokumentację muszę sporządzać także spółki nieposiadające osobowości prawnej, czyli spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz podmioty powiązane z tymi spółkami, jeśli oczywiście transakcja kwotowo kwalifikuje się do jej przygotowania. Ponieważ spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego, tylko ich wspólnicy, dokumentację w rzeczywistości muszą sporządzić wspólnicy spółek osobowych opisując w niej m.in. umowę spółki i sposób podziału zysków oraz uczestnictwa w stratach.
Próg obowiązku dokumentacyjnego wynosi – w przypadku spółek osobowych – równowartość 50 000 euro, przy czym jest to próg dla umów, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza tę kwotę.

Obowiązkiem dokumentacyjnym objęto także umowy wspólnego przedsięwzięcia lub inne umowy o podobnym charakterze. W tym przypadku limit wynosi równowartość 50 000 euro, ale odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości przedsięwzięcia.

O umowy opisane powyżej, tzn. o umowy spółek niebędących osobami prawnymi, wspólnego przedsięwzięcia oraz inne umowy o podobnym charakterze – rozszerzono przepisy dotyczące rajów podatkowych. Otóż, jeśli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, należy przygotować dokumentację, gdy przekroczony został lub zostanie limit 20 000 euro. I analogicznie: w przypadku spółek limit ten dotyczy wartości wszystkich wniesionych przez wspólników wkładów, a w przypadku umów wspólnego przedsięwzięcia – odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w umowie, czy też – gdy w umowie nie określono tej wartości – do wartości przewidywanej na dzień zawarcia umowy.

Ponadto od 2015 r. dokumentację muszą opracowywać podatnicy krajowi (polscy) dla transakcji przeprowadzanych pomiędzy nimi, a ich zagranicznym zakładem.

Dokumentacją oberwało się także grupom producentów rolnych, którzy nie będą musieli co prawda sporządzać jej dla transakcji zawieranych między tą grupą a jej członkami, które dotyczą:
– odpłatnego zbycia na rzecz grupy produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy,
– odpłatnego zbycia przez grupę na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją,
ale będą musieli opracować dokumentację dla pozostałych transakcji (przeprowadzanych w ramach grupy czy też z innymi podmiotami powiązanymi), oczywiście jeśli zostanie przekroczony odpowiedni dla tych transakcji limit.

Podsumowującod 2015 r. obowiązkiem opracowania dokumentacji cen transferowych zostały objęte dodatkowo transakcje przekraczające określone limity kwotowe, zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi i dotyczące:
* spółek nieposiadających osobowości prawnej, także dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z rajów podatkowych,
* umów wspólnego przedsięwzięcia lub innych umów o podobnym charakterze, także dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi z rajów podatkowych,
* podatników krajowych dla transakcji przeprowadzanych pomiędzy nimi, a ich zagranicznym zakładem,
* grup producentów rolnych – dla transakcji innych niż objęte wyłączeniem.

Dodaj komentarz