W Dzienniku Ustaw z 31 października 2014 r. pojawiło się pod pozycją 1494 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia egzekucja administracyjna może być wszczęta bez wcześniejszego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy:
1) należności pieniężnych, w przypadku których, na podstawie przepisów szczególnych, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty;
2) należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu;
3) należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
4) należności pieniężnych dochodzonych w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej w przypadku, opisanym w art. 61 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
5) należności pieniężnych państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dochodzonych na podstawie art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE. L 166 z 30.04.2004, str. 1,
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, tom 5, str. 72);
6) kosztów upomnienia;
7) kosztów egzekucyjnych;
8) grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
9) odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych.

Ponadto, do 31 grudnia 2015 r. taka egzekucja może być również wszczęta, gdy dotyczy:
1) grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
2) grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym.

Dodaj komentarz